<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Dekorativ illustration uppkoppling ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten framförde Estland betänkligheter avseende plattformsreglerna och förslaget behöver därför bearbetas vidare i denna del. Två av de tre pelarna i ViDA godkändes av alla medlemsstater men eftersom enhällighet krävs för alla delar av VIDA-paketet kan inget av förslagen implementeras förrän en kompromiss angående plattformsreglerna nås.

Det senaste ViDA-paketet innehåller flera kompromisser och nya startdatum jämfört med de ursprungliga förslagen från den 8 december 2022. 

Läs också: EU-kommissionen föreslår momsreform - VAT in the Digital Age (ViDA)

Sammanfattningsvis består ViDA av:

 • Krav på digital realtidsrapportering (DRR) och obligatorisk e-fakturering vid gränsöverskridande transaktioner (B2B);
 • Nya regler anpassade för plattformsekonomin; och
 • Förenklad momsadministration och minskat behov av momsregistreringar i olika länder genom utökning av redovisningssystemet One Stop Shop (OSS).

Ordförandeskapet kommer att försöka hitta en kompromisslösning till nästa möte den 21 juni 2024 men det finns inga garantier för att förslaget godkänns då heller. Det övergripande önskemålet är att de tre pelarna i ViDA ska godkännas som en helhet och inte delas upp.

Tre pelare - vad är nytt?

1. Digital rapportering och e-fakturering

Följande ändringar föreslås:

 • Elektronisk fakturering kommer att bli det standardiserade systemet för att utfärda fakturor och vara obligatoriskt för gränsöverskridande transaktioner. Medlemsstaterna kommer dock ha möjlighet att tillåta andra typer av fakturor för inhemska transaktioner.

 • Fakturor som utfärdas, överförs och mottas i elektroniskt format som möjliggör automatisk elektronisk bearbetning kommer att betraktas som elektroniska fakturor och de bör i princip följa den europeiska standarden (EN16931). Det innebär att ostrukturerade format, som pdf-fakturor, inte kommer att tillåtas. Hybridfakturor kommer dock i vissa fall att accepteras.

 • De elektroniska fakturorna för gränsöverskridande transaktioner måste utfärdas tio dagar efter den beskattningsbara händelsen. Samlingsfakturor kommer fortfarande att vara tillåtna för försäljning som görs inom samma kalendermånad.

 • De nuvarande periodiska sammanställningarna kommer att ersättas av det nya systemet  DRR för gränsöverskridande leveranser av varor och tjänster. DRR kommer att inkludera realtids- och detaljerad information om de utförda transaktionerna samt ytterligare data inklusive bankuppgifter, så att medlemsstaterna kan följa varorna och de tillhörande finansiella flödena. Som utgångspunkt ligger rapporteringskraven på både säljare och köpare men medlemsstaterna har möjlighet att välja att inte införa ett rapporteringskrav för köparen.

 • Rapporteringen av fakturainformation från leverantören måste ske i realtid (det vill säga vid den tidpunkt då fakturan utfärdas eller borde ha utfärdats). I situationer med självfakturering är tidsfristen för rapportering förlängd med fem dagar efter att fakturan utfärdats eller borde ha utfärdats. Detsamma gäller om medlemsstaten infört rapporteringskrav på köparen.

 • Även om realtidsrapportering av inhemska transaktioner inte krävs enligt EU:s momsdirektiv kan medlemsstaterna välja att införa sådana regler, vilket då måste anpassas till de digitala rapporteringskraven för gränsöverskridande transaktioner. 

  Medlemsstaterna kan besluta att den mottagna fakturan måste ha utfärdats i enlighet med det nya systemet för att köparen ska ha rätt att dra av eller återkräva moms.

 • Medlemsstaterna kommer inte att tillåtas att införa ytterligare allmänna rapporteringskrav för transaktioner, men kan behålla till exempel krav på elektroniskt inrapporteringssystem för redovisningsdata (SAF-T) samt kassaregister.

Ovanstående krav kommer att gälla från och med den 1 juli 2030. Specifika regler kommer dock att gälla för medlemsstater som redan den 1 januari 2024 hade en nationell digital realtidsrapporteringsplikt.

2. Moms och plattformsekonomin

Från och med den 1 juli 2027 föreslås att en skattskyldig person som, genom ett elektronisk gränssnitt, möjliggör tillhandahållandet av kortvarig boendeuthyrning (maximalt 30 nätter) och/eller persontransport på väg kommer att anses vara faktisk leverantör (deemed supplier) av den underliggande (eller underlättande) tjänsten, om inte:

 • den underliggande tjänsteleverantören förmedlar sitt lokala momsregistreringsnummer till plattformen; och
 • förklarar att denne själv kommer att debitera eventuell moms på leveransen.

Estland framförde betänkligheter avseende kostnaden och den administrativa bördan förslaget innebär för små och medelstora företag och föredrog en "opt-in"-modell.

3. Förenklad momsadministration (OSS) och utökad applicering av omvänd skattskyldighet

Förslaget syftar till att lindra de administrativa utmaningarna för företag som verkar inom olika EU-medlemsstater genom att utvidga One Stop Shop (OSS) till ett antal nya situationer, införa ett särskilt system för överföring av egna varor mellan medlemsstater och tillämpa obligatorisk omvänd skattskyldighet för vissa ytterligare transaktioner (från och med den 1 juli 2027 med vissa variationer).

Vår kommentar

Trots bakslaget under tisdagens debatt står det klart att ViDA, efter vissa justeringar, med stor sannolikhet kommer godkännas av EU-kommissionen inom en snar framtid. Då förslagen innebär stora förändringar avseende fakturering och rapporteringskrav finns det anledning att redan nu se över interna rutiner samt inleda samtal med leverantörer och kunder för att säkerställa en smidig övergång. 

Särskilt anmärkningsvärt är att förslaget innebär att följa de formella kraven kring e-fakturering och realtidsrapportering görs till ett materiellt krav för avdragsrätt av ingående moms.

Vi följer utvecklingen av detta och kommer bjuda in till ett webbinarium så snart det finns ett slutligt förslag. Hör av er för att diskutera ämnet vidare!

Har du frågor om moms? Kontakta oss

Sara Lörenskog & Johanna Jakobova

Sara Lörenskog & Johanna Jakobova

Sara Lörenskog och Johanna Jakobova arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Örebro. Sara fokuserar på momsrådgivning till företag och Johanna fokuserar främst på momsfrågor kopplat till internationell handel samt fastighetssektorn.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johanna: 072-995 25 59, johanna.jakobova@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln