<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

Kvinnor och män på möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters tillsatte den föregående regeringen en utredning om möjligheten till förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag. Nuvarande regering har nu gett utredningen utökade och förändrade direktiv. 

Förändringen innebär dels att kommittén inte längre ska utreda punkten om en “justerad skattesats” på utdelning och kapitalvinst, något som ingick i de ursprungliga direktiven. Detta har av många tolkats som en höjning av skattesatsen vilket nu alltså inte längre är aktuellt.

Läs gärna: Nu utreds 3:12-reglerna igen

Kommitténs uppdrag

Vidare har kommittén fått i uppdrag att:

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas 
  • lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga
  • analysera om och i så fall på vilket sätt 3:12-reglerna om beräkning av löneunderlag vid andelsbyte behöver ändras.

Utredningen har också blivit förlängd och ska nu redovisa sitt uppdrag den 29 mars 2024. Den tidigare tidpunkten var den 30 november 2023.

Kommentar

Regeringen ger kommitten i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten till förenklingar utan att skattesatsen ska justeras. Detta välkomnas sannolikt av många fåmansföretagare som upplevt en osäkerhet kring vilken skattesats som kommer att gälla på framtida utdelningar. Då uppdraget nu blivit förlängt till 29 mars 2024 så ser vi att ett nytt lagförslag kan vara på plats tidigast till inkomståret 2025, vilket dock inte bör innebära en försening jämfört med ursprunglig tidsplan för utredningen.

Att utomståenderegeln nu också uttryckligen inkluderas i utredningen ser vi som positivt. På grund av utvecklingen inom praxis har tillämpningen av denna regel kommit att gå emot syftet med bestämmelsen, såsom den beskrivs i förarbetena. Detta innebär en högre beskattning för många fåmansdelägare. Vi har tidigare skrivit om det förhandsbesked som Skatterättsnämnden meddelade i somras och som överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. HFD kommer sannolikt att avkunna sin dom under första halvan av 2023. 

Läs gärna: Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden sätter utomståenderegeln i gungning

Skulle HFD fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan om tillämpning av utomståenderegeln vore det dock önskvärt om lagstiftaren kan förekomma utredningen avseende en justering av utomståenderegeln då en sådan tolkning är till nackdel för en stor andel ägare i fåmansföretag som tagit in externt kapital.

Ta del av direktivet:
Tilläggsdirektiv till Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ajdin Hadzic & Annika Svanfeldt

Ajdin Hadzic & Annika Svanfeldt

Ajdin Hadzic och Annika Svanfeldt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Ajdin och Annika är skatterådgivare och arbetar med entreprenörer och deras bolag.

Ajdin: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com
Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om underskott: Är förslagen tillräckliga?

Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2024 bedömningen att reglerna om underskott vid ägarförändringar behöver förenklas. I januari ...

Läs artikeln