<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dags att se över löneuttaget för 2022 i fåmansföretag

Kvinna och man vid ritbord ‹ Tillbaka till artiklarna

Då 2022 börjar närma sig sitt slut, är dags för dig som äger andelar i ett fåmansbolag att se över ditt löneuttag för 2022. För att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2023 krävs bland annat att rätt lön betalas ut till dig innan årsskiftet. I denna artikel beskriver vi översiktligt hur regelverket fungerar och vad man behöver tänka på.

För dig som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget. Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Får ägaren en utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas den som inkomst av tjänst. Beloppet som beskattas såsom tjänst ska inte överstiga 6,4 mkr. Utdelning över detta belopp beskattas med 30 procent skatt.

Då gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till 20 procent beskattning är det viktigt för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas och vad du kan göra för att få så högt gränsbelopp som möjligt.

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Huvudregeln: Stäm av ditt löneuttag innan årsskiftet!

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna och dels på bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag förutsatt att ägaren uppfyller lönekravet. Lönekravet innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått. Lönekravet kan även uppfyllas av någon närstående till ägaren.

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2022 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2023.

Sammanfattande kommentarer

Det är en bra idé att åtminstone en gång per år, gärna inför årsskiftet, se över hur skattereglerna påverkar dig som ägare och säkerställa att du tagit ut tillräckligt med lön. Detta gör du med fördel tillsammans med din skatterådgivare eller revisor.

Det särskilt beräknade gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10 och det är enbart den som äger aktier i ett företag vid kalenderårets ingång som har möjlighet att beräkna gränsbelopp. Man tjänar alltså på att bilda bolag innan årsskiftet och motsatsvis kan det finnas fördelar med att avvakta med en eventuell avyttring till precis efter årsskiftet.

Är det någon lagändring på gång? I våras fattade regeringen beslut om att tillsätta en kommitté som ska analysera på vilket sätt och i vilken omfattning de beskrivna reglerna kan förenklas samt lämna förslag på lagändringar. Bland annat ska kommittén överväga om en justerad skattesats på utdelningar skulle möjliggöra en förenkling av reglerna. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

I Tidöavtalet, det vill säga den överenskommelse som tecknats mellan M, KD, L och SD, omnämns regelverket för delägare till fåmansföretag. I avtalet anges att villkoren för små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital ska förbättras, exempelvis genom förändringar i regelverket för beskattningen av ägare till fåmansföretag. Dessutom ska möjligheten till ägarskiften inom familjeföretag och till personal förenklas och underlättas. Vad detta innebär vet vi inte i dagsläget utan det får framtiden utvisa.Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Utredningen om exitskatt läggs ned

Utredningen om utflyttningsbeskattning “exitskatt” tillsattes av den förra regeringen för en översyn av den så kallade tioårsregeln och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters tillsatte den föregående regeringen en utredning om möjligheten till förenklade regler för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt ...

Läs artikeln