Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 11 december 2018

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0004_redSvenska dotterbolag till multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger sju miljarder kronor behöver innan räkenskapsårets utgång lämna in underrättelser till Skatteverket. Dessutom behöver multinationella koncerner med svenskt moderbolag lämna in sin land-för-land-rapport för 2017 innan räkenskapsårets utgång. Då flertalet koncerner har kalenderår som räkenskapsår behöver flertalet bolag lämna in sin underrättelse om koncernens hantering av sin land-för-land-rapportering till Skatteverket innan årsskiftet samt kanske även sin fullständiga land-för-land-rapport.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Av Fredrik Jonsson, 3 december 2018

Näringslivets skattedelegation 100 år!Näringslivets Skattedelegation fyllde 100 år härom veckan. Imponerande! Jubileet firades med ett seminarium som tog ansats i förändringar under de gångna åren och sedan blickade framåt. Budskapet var att Sverige återigen behöver ett antal skattereformer för att stärka och utveckla välfärden.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Fåmansföretag, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Budgetmotionerna – oppositionen visar korten

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 30 november 2018

Budgetmotionerna – oppositionen visar kortenOppositionspartierna presenterade tidigare idag sina motioner i anslutning till övergångsregeringens ekonomiska budgetproposition för 2019. Socialdemokraterna lägger ingen egen motion. Detsamma gäller Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Röstning i riksdagen kommer att ske 12 december och vinnande budgetförslag kommer att sätta ramarna för den politik som en ny regering kommer att få föra. Detta gäller i vart fall initialt innan en eventuell kompletteringsbudget lagts. Några förändringar på inkomstskatteområdet för 2019 kan inte komma med i en sådan då ändringar måste beslutas under 2018 för att kunna bli gällande från årsskiftet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Liten höjning av diskonteringsräntan ger liten lättnad för företag

Av Tom Ekberg, 26 november 2018

Liten höjning av diskonteringsräntan ger liten lättnad för företagFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2019. Diskonteringsräntan har höjts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär en liten lättnad för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisioner

Av Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou, 23 november 2018

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisionerEU-kommissionen uppmuntrar skattemyndigheter att pröva nya samarbetsformer i syfte att fördjupa utbytet av information mellan medlemsstaterna. Detta för att öka myndighetens möjlighet till insyn i och förståelse av de nya affärsmodeller som digitaliseringen och den ökade globaliseringen har inneburit.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Behov av ökad rättssäkerhet inom skatteområdet?

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 21 november 2018

Behov av ökad rättssäkerhet inom skatteområdet?Sex förslag som ska leda till ökad rättssäkerhet inom skatteområdet presenterades av stiftelsen Rättvis skatteprocess tillsammans med Företagarna i förra veckan. Det är samma stiftelse som i våras lade fram en omfattande intervjuundersökning som visade på skatteadvokaters bristande förtroende för förvaltningsdomstolarna. Rapporten ”Jämnare spelplan. Sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet” fick mycket stort genomslag i media. Frågorna är komplexa och ämnet som sådant är svårt då det handlar om situationer där den enskildes integritet och berättigade krav på rättssäkerhet i vissa fall kan komma att ställas mot kravet på en effektiv uppbörd av skatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Paying Taxes 2019 – en unik jämförelse av 190 skattesystem globalt

Av Kim Jokinen, 20 november 2018

Paying Taxes 2019Paying Taxes 2019 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet av ett typbolag. Rapporten mäter och jämför skattetryck samt tidsåtgång för efterlevnad av skattesystemen i respektive land. I rapporten framgår också hur administrationen av skatter påverkas av teknologi samt hur teknologi kan ändra intäktsströmmar vid föremål för beskattning.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tolkning av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna

Av Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström, 19 november 2018

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tolkning av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna Kammarrätten i Stockholm har funnit att det genom skuldförhållandet, mellan ett svenskt bolag och ett nederländskt bolag inom en utländsk koncern har uppstått en väsentlig skatteförmån för intressegemenskapen. Skatteförmånen har dock inte varit det huvudsakliga skälet till skuldförhållandet och bolagen har därför rätt till avdrag för räntekostnader.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Övergångsbudget utan reformer

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 15 november 2018

Övergångsbudget utan reformerDen sittande socialdemokratiska övergångsregeringen presenterade idag sin budget för 2019, höstbudgeten. Det är som väntat en budget helt utan skattereformer. Undantaget är pensionärer med lite högre pensioner som kommer att få sänkt skatt nästa år.Totalt sänks pensionärsskatten med fyra miljarder kronor. Där bedömer finansminister Magdalena Andersson att det finns ett brett stöd i riksdagen. Den 12 december fattas beslut om budgeten.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning

Dela artikeln:

Nya regler begränsar möjligheterna att dra av räntekostnader

Av Constantina Boberg, 13 november 2018

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft som kommer att begränsa många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Förenklat innebär förslaget att negativt räntenetto får dras av upp till 30 procent av ett bolags skattemässiga EBITDA. Varje bolag i en koncern måste beräkna sitt eget avdrag; att räkna på koncernnivå ger en missvisande bild. Det finns visserligen möjlighet till kvittning av negativt räntenetto i ett bolag mot positivt räntenetto i annat koncernbolag, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger samt att båda företagen redovisar kvittningen öppet. Det saknas dock en generell möjlighet för ett koncernbolag att dela med sig av ett icke utnyttjat avdrag till andra koncernbolag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.