<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Är bonusväxling till tjänstepension alltid avdragsgillt?

Två personer tittar på papper tillsammans ‹ Tillbaka till artiklarna

Inom försäkringsbranschen har det sedan en längre tid varit praxis att använda kompletteringsregeln när en anställd vill växla bonus till tjänstepension. På senare tid har Skatteverket ifrågasatt denna tillämpning och också ändrat sin rättsliga vägledning.

Bonusväxling till pension innebär att arbetsgivare erbjuder anställda att byta bort hela, eller delar av, sin bonus mot pension. På det viset placerar den anställde en del av sin bruttolön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras av.

Avdrag för pensionskostnader ska främst göras enligt huvudregeln. Huvudregeln är att 35 procent av pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtalet är avdragsgillt, men som mest 10 prisbasbelopp.

Har du frågor om personbeskattning?

Avdrag enligt kompletteringsregeln

I de fall kostnaden inte är avdragsgill enligt huvudregeln kan kompletteringsregeln användas under förutsättning att kostnaden följer av att

  • pensionsavtalet ändras vid förtida avgång från anställning eller att ett nytt pensionsavtal ingås i ett sådant fall
  • pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade (så kallat köpa ikapp).

Utifrån tidigare rättsfall står det klart att kompletteringsregeln inte kan användas för löpande kostnader som arbetsgivaren har under tiden pensionen tjänas in, utan enbart vid engångskostnader.

Oklart om bonusväxling uppfyller förutsättningarna för avdrag enligt kompletteringsregeln

Bonusväxling till pension uppfyller normalt kravet på engångspremie, även om den ibland återkommer efterföljande år. Det är dock sällan som avsikten med växlingen uppfyller kriterierna för när kompletteringsregeln är tillämplig enligt Skatteverkets synpunkt. Frågan som uppkommit är om bonusväxling till pension kan anses vara en ny utfästelse om pension som är otillräckligt tryggad?

Vi förstår att Skatteverkets inställning är att bonusväxling inte kan anses vara en ny utfästelse som är otillräckligt tryggad. Detta eftersom hanteringen följer av normal rutin för tecknande av tjänstepensionsförsäkring där kostnaden för pensionen regleras och erläggs i enlighet med pensionsavtalet (i detta fall är avtalet om bonusväxling att likställa med ett pensionsavtal).

Förhållningssättet gäller förstås samtliga tryggandeformer.

Kommentar

Vi uppfattar rättsläget som oklart eftersom Skatteverket historiskt har godkänt användande av kompletteringsregeln vid bonusväxling till tjänstepension. Vi gör dessutom bedömningen att lagtexten kan tolkas på olika sätt. Vi förstår att Skatteverkets inställning är att bonusväxling till tjänstepension följer en normal rutin vid tecknande av tjänstepensioner och att det då inte kan handla om att köpa ikapp otillräckligt tryggad pension. Å andra sidan skulle en bonusväxling till tjänstepension kunna beskrivas som en ny utfästelse om pension, vilken vid tidpunkten för överenskommelsen ännu inte blivit tryggad och då skulle kunna benämnas som otillräckligt tryggad. Frågan som uppstår är hur lång tid som måste gå innan pensionsutfästelsen kan anses vara otillräckligt tryggad. Hur lång tid måste gå från tidpunkten från överenskommelsen till dess att kostnaden reglerats?

Vi förstår att ett förhandsbesked är sökt i frågan, men innan osäkerheten kring rättstillämpningen undanröjts är det viktigt att arbetsgivare är medvetna om risken och sätter upp riktlinjer för hur bonusväxlingar ska hanteras inom bolagen. 

Hanna Johansson

Hanna Johansson

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg.
Kontakt: 010-213 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln