Möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter

Illustration med förstoringsglas ‹ Tillbaka till artiklarna

För att dämpa företags tillfälliga likviditetsproblem till följd av covid-19 föreslår regeringen en möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter. Vad innebär anståndet och vilka företag kan beviljas? Vi svarar på det vi vet i dagsläget.

Denna artikel är uppdaterad 2020-03-24 med anledning av de nya datumen för när regler börjar gälla.

Åtgärden syftar till att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag i följderna av utbrottet av det nya coronaviruset och åtgärderna för att begränsa smittspridningen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 30 mars 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Här svarar vi på frågor om de nya reglerna och vad som gäller i dagsläget.

Vad innebär anståndet?

Förslaget innebär att anstånd, efter ansökan, kan beviljas med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre redovisningsperioder vardera under tidsperioden januari–september 2020. Som vi tolkar förslaget behöver det inte vara fråga om till exempel tre på varandra följande redovisningsperioder, utan de tre redovisningsperioder som företaget själv väljer. Ifråga om mervärdesskatt kan anstånd dock endast medges för en redovisningsperiod om företaget redovisar mervärdesskatt kvartalsvis. Mervärdesskatt som redovisas på årsbasis omfattas vidare inte av förslaget.

Anståndet kan som längst gälla i ett år. Anstånd föreslås kunna medges även om skatten redan betalats, vilket skulle kunna innebära att ett överskott uppkommer på skattekontot. Under förutsättning att någon annan skatt inte väntas förfalla till betalning borde det enligt vår bedömning finnas möjlighet att begära utbetalning från skattekontot. Detta stämmer överens med det angivna syftet att stärka företagens likviditet just via skattekontot.

Har du frågor om hur åtgärderna kan påverka ditt företag?

Vad kostar anståndet?

Regeringen anser att anståndet ska beläggas med en marknadsmässig ränta. Det föreslås därför att kostnadsränta och en månatlig anståndsavgift tas ut på erhållna anstånd. Kostnadsräntan är för närvarande 1.25 procent och den månatliga anståndsavgiften är 0,3 procent av anståndsbeloppet per påbörjad kalendermånad. Den månatliga avgiften ska erläggas vid anståndets upphörande. Då räntan och anståndsavgiften inte är skattemässigt avdragsgill motsvarar kostnaden en avdragsgill ränta om cirka 6,6 procent för företagen (om anståndstiden nyttjas fullt ut) vilket man bedömer motsvarar en marknadsmässig kreditkostnad. Eftersom en del av kreditkostnaden består av kostnadsränta kan den totala kostnaden förändras beroende på hur ränteläget utvecklar sig.

Läs även: 300 miljarder i regeringens åtgärdspaket för covid-19

Vilka företag kan beviljas anstånd?

Alla företag som har avdragen preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt att betala avseende redovisningsperioderna januari-september 2020 kan få detta återbetalt av Skatteverket.

Anstånd kommer inte att beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har “icke försumbara” skatteskulder.

Hur ansöker företag om anstånd?

Det finns ännu inte något specifikt uttalat om hur företag ska ansöka om anstånd i enlighet med förslaget.

Enligt meddelande på Skatteverkets hemsida kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset redan nu, i väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd, söka anstånd hos Skatteverket med betalningen, se länk till Skatteverkets hemsida nedan. Anstånd till följd av coronapandemin kan enligt nu gällande regelverk som utgångspunkt medges med två till fyra månader.

Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade företagen inte har kunnat råda över. Företaget måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga.

Den 26 mars ska Riksdagen ta beslut om den extra ändringsbudgeten där möjligheten till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter ingår.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kommentar

För närvarande måste synnerliga skäl föreligga för att anstånd med betalning av skatt ska medges. Som utgångspunkt medges anstånd med maximalt två till fyra månader. Den föreslagna lagändringen skulle, enligt vår uppfattning, istället innebära att det krävs särskilda skäl (att företaget missköter sin ekonomi eller har icke försumbara skatteskulder) för att inte medge anstånd. Vidare föreslås att anstånd ska kunna medges i upp till ett år.

Observera att anstånd enligt de föreslagna reglerna maximalt kan omfatta tre redovisningsperioder och att det endast avser skatt som ska betalas för redovisningsperioder som inträffar under januari - september 2020. Som vi tolkar förslaget behöver det inte vara fråga om t.ex. tre på varandra följande redovisningsperioder, utan de tre redovisningsperioder som företaget själv väljer. Som vi också tolkar förslaget behöver det inte heller vara fråga om samma tre redovisningsperioder för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, respektive för mervärdesskatt. Om mervärdesskatt redovisas kvartalsvis kan anstånd för mervärdesskatt dock endast medges för en redovisningsperiod.

Det finns ännu inte något specifikt uttalat om hur företag ska ansöka om anstånd i enlighet med förslaget. Enligt ett meddelande på Skatteverkets hemsida kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset redan nu, i väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd, söka anstånd hos Skatteverket med betalningen, se länk till Skatteverkets hemsida nedan.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

 

Annika Svanfeldt & Jesper Öberg

Annika Svanfeldt & Jesper Öberg

Annika Svanfeldt och Jesper Öberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Annika arbetar med särskild inriktning på skattefrågor för entreprenörer och deras bolag och Jesper är specialiserad inom indirekt skatt och den finansiella sektorn.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln