<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset

Bild på ministrarna på pressträffen ‹ Tillbaka till artiklarna

På en pressträff på eftermiddagen den 14 april presenterade regeringen, tillsammans med Centern och Liberalerna, ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag. Bland annat föreslås sänkt ränta på anstånd med inbetalning av skatt och generösare regler kring korttidsarbete.

De åtgärder som presenterades går i korthet ut på följande.

Generösare regler kring korttidsarbete

Enligt befintliga regler, som trädde i kraft den 7 april, kan företag ansöka om stöd för korttidsarbete för anställda enligt vissa fastställda nivåer (20, 40 eller 60 procent reducering av arbetstid). Stödet ska betalas ut till de företag som kan visa på allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter med anledning av covid-19.

Stödet har varit populärt och hittills har över 24 000 ansökningar, motsvarande ett stöd om cirka 9 miljarder kronor, inkommit. Av dessa har 16 000 ansökningar redan behandlats.

Viss kritik har dock framförts mot reglerna avseende möjligheten att införa korttidsarbete på andra nivåer vilket nu alltså åtgärdas av regeringen.

Enligt förslaget förstärks nu förslaget så att förkortning av arbetstiden kan ske med 80 procent (den anställde arbetar 20 procent) samtidigt som den anställde behåller 88 procent av sin lön. Det förstärkta regelverket kring korttidsarbete gäller under maj, juni och juli 2020. Detta innebär att, i kombination med de sänkta arbetsgivaravgifterna, kommer staten bära upp till 86 procent av arbetskraftskostnaderna under maj och juni.

Vidare tillförs resurser för att genomföra ytterligare kontroller för att förhindra fusk inom ramen för stöd för korttidsarbete. Bland annat ska kontroller genomföras för att säkerställa att de anställda faktiskt inte arbetar mer än vad som överenskommits med arbetsgivaren, exempelvis genom kontroll av personalliggare.

Förslaget kring det förstärkta stödet träder i kraft under maj men gäller retroaktivt från 1 maj.

Sänkt ränta på anstånd

Utöver de utvidgade reglerna kring korttidsarbete meddelade finansministern att man i finansutskottet kommit överens om sänkt ränta på anstånd med betalning av skatt.

Den 16 mars presenterades det ursprungliga förslaget att företag kan ansöka om anstånd med tre månaders inbetalning av preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter respektive moms. Anståndet gäller maximalt tolv månader och skulle medges om inte särskilda skäl talade emot det.

De företag som beviljades anstånd skulle betala en ränta om 1,25 procent plus en anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad. Eftersom räntan inte är skattemässigt avdragsgill innebar detta i praktiken en räntekostnad om 6,6 procent vid fullt utnyttjande av anstånd vilket många företag och även Riksdagens finansutskott ansåg vara för hög.

Finansutskottet meddelade den 14 april att riksdagspartierna har träffat en överenskommelse om sänkning av kostnaden för anstånd. Enligt överenskommelsen kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta. Jämfört med den nu gällande regleringen innebär detta en halvering av den sammantagna räntenivån. Finansdepartementet förbereder nu en promemoria som ska skickas på remiss. Vi bevakar frågan och återkommer med uppdaterad information.

Reglerna trädde i kraft den 30 mars 2020 men tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kommentar

Att räntan på anstånden med inbetalning av preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter respektive moms sänks från nu gällande 6,6 procent till i praktiken cirka 3,1 procent på årsbasis är mycket välkommet. Många företag har tvekat att ansöka om anstånd då man ansett att kostnaden för anstånden har upplevts som hög.

Vidare har många varit fundersamma över styrelsens eventuella företrädaransvar för obetalda skatter under anståndstiden, men här har Skatteverket tidigare kommit med lugnande besked.

Faktum kvarstår dock att det endast rör sig om ett anstånd med inbetalning. När anståndstiden löper ut måste företagen betala in de aktuella skatterna. Men i kombination med generösare regler kring korttidsarbete kan detta förhoppningsvis bli en väl fungerande krisåtgärd för landets företagare.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Efter räntehöjningarna på skattekontot - ta kontroll över din ränta!

Det har nog inte undgått någon att räntorna har höjts kraftigt de senaste åren. Det innebär ett behov av att tänka igenom hanteringen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vårpropositionen – inga nya förändringar av skatteregler

Regeringen har nu lagt fram årets vårproposition med riktlinjer för den ekonomiska politiken samt en vårändringsbudget med ändringsförslag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om sänkt skatt för sparande i olika sparformer

I december 2023 lade regeringen fram ett förslag om en skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkring och i ...

Läs artikeln