<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

39 miljarder i ytterligare stödåtgärder till företag

Magdalena Andersson på pressträffen ‹ Tillbaka till artiklarna

På en pressträff på förmiddagen den 30 april presenterade regeringen, tillsammans med Centern och Liberalerna, ytterligare åtgärder för att stötta svenska företag. Man föreslår att ett omställningsstöd till företag som drabbats av ekonomiska svårigheter ska införas. Totalt beräknas stödet uppgå till 39 miljarder kronor.

Omställningsstödet ska ges till företag som hade ett omsättningstapp om minst 30 procent under mars och april 2020. Stödet ges för bolagets fasta kostnader, exklusive personalkostnader, för dessa månader. Exempel på fasta kostnader är hyra och leasing. För att fastställa hur stort omsättningstappet är ska bolagets omsättning i mars och april 2020 jämföras med samma månader 2019.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

För att kvalificera sig för att erhålla stöd måste företaget eller organisationen ha F-skatt och ha omsatt minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret. Vidare gäller motsvarande krav som vid korttidsarbete det vill säga företag som är på obestånd, i rekonstruktion eller konkurs eller har stora skatteskulder kan inte erhålla stödet. Vidare kommer stödet inte att betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis.

Storleken på stödet beror på hur stort omsättningstapp företaget har haft och varierar mellan 22,5 och 75 procent. Den högsta subventionen erhålls vid 100 procent tapp i ersättning. Vidare är subventionen högre för de företag som upplever ett större omsättningstapp. Maximalt stöd ett företag kan erhålla är 150 miljoner kronor.

tabell över stödåtgärder
Källa: regeringen.se

Exakt hur stödet ska utformas och hur ansökningen ska gå till har ännu inte offentliggjorts och regeringen avser att återkomma i denna del. Stödet kommer dock att betalas ut via bolagets skattekonto men det är nu inte klart när utbetalningen av stödet kan ske.

Ansökan för att erhålla stödet ska lämnas in på heder och samvete och Skatteverket kan återkräva felaktigt utbetalt stöd. Om stödet lämnas baserat på oriktiga uppgifter eller på felaktig grund kan företagens företrädare dömas för osann försäkran med böter och fängelse i straffskalan.

Då reglerna kan anses utgöra statsstöd kommer regeringen ha en dialog med EU-kommissionen för ett eventuellt godkännande.

Regeringen kommer att överlämna förslaget till riksdagen i en extra ändringsbudget och ambitionen är att reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Kommentar

Regeringens förslag om omställningsstöd till företagare som drabbats av ekonomiska svårigheter är både omfattande och kraftfullt. Det är även positivt att omställningsstödet inte är begränsat till någon särskild bransch och att omsättningskravet (250 000 kr under det senaste räkenskapsåret) har satts relativt lågt i syfte att så många företag som möjligt ska kunna kvalificera sig för stödet. Regeringen beräknar att 180 000 företagare kan omfattas av stödet.

Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Enligt regeringen handlar det nu om att fokusera på att säkra så många svenska företag och jobb utifrån bästa möjliga försutsättningar så att det finns företag och jobb kvar när ljusare tider kommer längre fram.

Omställningsstödet är ett komplement till tidigare presenterade stödåtgärder och bör därför kunna nyttjas av företag som redan erhåller stöd för korttidsarbete, sänkta arbetsgivaravgifter  eller har erhållit anstånd med skatteinbetalning. På en direkt fråga från de närvarande journalisterna bekräftades att stödet gäller de faktiska kostnader som bolaget har under dessa månader. Om bolaget även erhållit hyresrabatt enligt tidigare presenterat förslag ska stödet alltså beräknas på den hyra som betalas efter rabatten.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar