<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

DAC7 - ny rapporteringsplikt inom EU för digitala plattformar

Den gränsöverskridande handeln med varor och tjänster som erbjuds via plattformsoperatörer har skapat en komplex miljö där det kan vara ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Moderaterna vill ha en skattereform

Höstens riksdagsval närmar sig och den politiska temperaturen stiger allt mer. PwC följer som vanligt utvecklingen inom skatteområdet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att börja se över governancemodellen vad gäller skattefrågor

Endast hälften av globala bolag arbetar idag aktivt med en skattestrategi. Detta trots att det kommer att ske stora regelförändringar på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förhandsbesked om huvudsaklighetsprincipen vid beskattning av el förbrukad i industriell verksamhet

Skatterättsnämnden har i ett nytt förhandsbesked fastslagit att det saknas lagligt stöd för Skatteverket att ställa krav på huvudsaklig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vårbudgeten 2022: Sänkt skatt på diesel inom jordbruk och skogsbruk

Regeringen har idag överlämnat sin vårändringsbudget till riksdagen. Förslaget innehåller en rad förslag med åtgärder för att stärka svensk ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket föreslår stora förändringar om frivillig moms vid lokaluthyrning

Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna Sverige och Riksidrottsförbundet har under flera år arbetat för en förenkling av de krångliga reglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Regeringen har lämnat ett förslag om en schabloniserad justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar som utgår ifrån bilens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny vägledning från Skatteverket gällande blankett N9 för företag som tillämpar förenklingsregeln

Den 1 juli ska aktiebolag vars räkenskapsår avslutades per den 31 december 2021 lämna in sin inkomstdeklaration. Lämnas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om stämpelskatt vid fastighetsbildningsåtgärder

Lantmäteriet överlämnade den 31 mars sin rapport med förslag för att införa en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ett nytt och förenklat reseavdrag

Den 17 mars beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag om att det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en enklare och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt åtgärdspaket om drivmedel och el

Regeringen presenterar nytt åtgärdspaket för att möta ökande priser på drivmedel och el till följd av kriget i Ukraina. I den här artikeln ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Privatpersoner och företag – så kan ni ge bidrag

Med anledning av det pågående nödläget i Ukraina och de många bidrag som ges vill vi påminna om möjligheten att samtidigt få ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Moms på tjänster från samfällighetsföreningar - nytt ställningstagande

Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande gjort bedömningen att en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på ESG-agendan - fyra sätt att skapa förtroende

Det blir alltmer tydligt att skatt borde vara en självklar del av företags hållbarhetsarbete och att det bör finnas med på ESG-agendan. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt rättsfall om mellanbanksavgifter och moms

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att så kallade mellanbanksavgifter utgör omsättning enligt momslagen. Parter som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bristande förberedelse för internationell skatteförändring

En ny lägstanivå för bolagsskatter rycker allt närmare, men bolag med internationell verksamhet är inte förberedda för omställningen. Det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Energiskatt - nytt förhandsbesked om skattebefrielse för industriell verksamhet

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (diarienummer 3-21/I) bland annat tagit ställning till frågan om en verksamhet måste vara ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till förenkling av kemikalieskatten

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag att förenkla skatten på kemikalier i viss elektronik. Promemorian är ute på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefunktionens utmaningar - efterlevnad av regelförändringar och transparenskrav

Skatt har de senaste åren blivit en alltmer viktig fråga för såväl skattemyndigheter, internationella organisationer och andra intressenter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt stöd vid korttidsarbete

Under pandemin har det varit möjligt för svenska arbetsgivare att ansöka om stöd för korttidsarbete, vilket har inneburit att anställda går ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Detaljerna kring krisstöden till företagen så gott som klara

I samband med att regeringen meddelar borttagandet av restriktioner, kommer nu de efterlängtade möjligheterna till mer krisstöd till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändrat rättsläge avseende moms på kontrollavgifter vid parkering

EU-domstolen har i mål C-90/20 funnit att ett parkeringsbolag som tar ut kontrollavgifter för överträdelse av parkeringsföreskrifter på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten skärper kraven på avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål underkänt rätt till momsavdrag för kostnader i samband med förvärv av en koncern via förvärv av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD publicerar nya riktlinjer för internprissättning

I ljuset av Base Erosion and profit shifting (BEPS) projektet har organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) publicerat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Klargörande från HFD: Andelar i ett bolag på Jersey kan utgöra näringsbetingade andelar

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att ett bolag på Jersey motsvarar ett svenskt aktiebolag och ska även anses vara ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur ser framtidens skattefunktion ut?

Skattefunktionen brukar uppleva en hektiskt tid under årets första månader för att hinna med att hantera områden som skatterapporteringar, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PRI publicerar rapport med fokus på en hållbar skattepolicy

PRI är ett nätverk bestående av investerare som med stöd av FN arbetar för att främja hållbara investeringar. Nu har PRI publicerat sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

ATAD 3 direktivet publicerat

EU-kommissionen presenterade den 22 december 2021 sitt förslag till direktiv om att förebygga missbruk av skalbolag för skatteändamål. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökad Intrastat-rapportering 2022 - det här behöver du veta

Företag som rapporterar utförsel av varor till Intrastat kommer framöver att behöva deklarera fler uppgifter till SCB, bland annat om ...

Läs artikeln
Dela