Vinster i välfärden – en lägesrapport

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngPwC höll nyligen ett seminarium med anledning av att remissvaren på den så kallade Reepalu-utredningen om begränsning av vinster i välfärden nu kommit in. Sammantaget är kritiken massiv, inte bara från näringslivet. Frågan är nu vad som kan väntas hända?

Namnet på utredningen är "Ordning och reda i välfärden". Utredningen föreslår inte bara att ett tak för vinstutdelning införs, utan även flera andra åtgärder för att säkra att ordning och reda gäller inom offentligfinansierade verksamheter och att kvalitet i leveransen säkras med mera.

När det gäller det begränsade utdelningsmåttet baserat på ett så kallat operativt kapital så har Bokföringsnämnden pekat på att olika redovisningsregler gör att det operativa kapitalet kan beräknas på olika sätt. Konkurrensverket är inte övertygade om att förslaget främjar konkurrens och kvalitet. Myndigheten Tillväxtanalys känner sig heller inte övertygade om att förslaget främjar tillväxt. Över 600 företag har därtill spontant lämnat remissvar. Rekord!

Vid seminariet pekade PwC:s revisor Madelein Forslund på innebörden av begreppet operativt kapital, liksom hur beräkningen av avkastning på operativt kapital skiljer sig från gängse rörelsemarginal. Kollegan Ulf Hartell Borgstrand redogjorde för hur många företagare i berörda branscher agerade just nu samtidigt som skatten på utdelningar till ägare i fåmansföretag väntas höjas nästa år.

Sebastian Cederschiöld, analytiker på Brunswick Group, redogjorde för det komplicerade politiska läget kring förslaget och vad som kan komma ut av det. Just nu riskerar skolan att drabbas hårdast. Mätt opinion styr till stor del partierna. Om regeringen lägger en proposition i höst beror på hur man ser på frågans ”värde” i en kommande valrörelse. Spännande, om än allvarligt i sig hur företag i praktiken kan ”användas”.

Blir läget kring en vinstbegränsning skarpt finns olika möjligheter till omstruktureringar. Skatten sätter härvidlag i allmänhet inga käppar i hjulet, men måste i så fall trots det noga stämmas av.

Kommentar

Denna fråga börjar nu mogna och få lite perspektiv. Beräkningen av det operativa kapitalet känns som näst intill obegripligt fikonspråk och materia för lekmän och förefaller mycket svårt att lagstifta kring mot bakgrund av den verklighet som företagen befinner sig i. I vart fall med någon högre grad av rättssäkerhet. De frågor som utredningen adresserar bör kunna lösas genom väl kvalificerad tillsyn och kontroll av offentliga medel liksom vid upphandlingar. Därtill finns ofta uppmärksamma tagare/nyttjare av skola, vård och omsorg som agerar om de inte får "value for money" när det gäller betald skatt.

I dagsläget finns därför sannolikt inget skäl att börja omstrukturera för att öka det operativa kapitalet, även om vissa säkringsåtgärder kan övervägas.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – vad säger Moderaterna?

Moderaterna tycker att skattesystemet är för krångligt och att skatterna är för höga. Bolagsskatten är den viktigaste skatten att sänka, då ...

Läs artikeln