Utredning om energiskatt på el

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-2-solid_0001_maroonDen statliga utredningen har nu lämnat sitt betänkande till regeringen och presenterar ett antal förslag till förändringar av energibeskattningen av el. Utredningen föreslår bland annat att det införs en enhetlig skattesats för el, att skattenedsättningen för vissa kommuner i norra Sverige slopas, att skattebefrielse för vissa användningsområden erhålls som huvudregel genom återbetalning av skatt och att större datorhallar får samma förmånliga beskattning av el som tillverkningsindustrin.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Betänkandet är för närvarande ute på remiss.

Enhetlig skattesats för el och återbetalning av skatt

Utredningen bedömer att den nuvarande ordningen där elleverantörerna debiterar sina kunder lägre skatt på grund av den verksamhet kunderna bedriver inte är hållbar om EU-rättens regler om statsstöd ska kunna uppfyllas framöver. Dessa regler kräver enligt utredningen en direktkontakt mellan den stödgivande myndigheten, det vill säga Skatteverket, och stödmottagarna.

Utredningen föreslår därför att en enhetlig skattesats ska tas ut oavsett användningsområde och att den lägre energiskatten åstadkoms genom att förbrukaren ansöker om återbetalning av skatt hos Skatteverket.

I syfte att minska likviditetspåfrestningarna för de allra mest elintensiva företagen föreslår utredningen att de får möjlighet att bli frivilligt skattskyldiga. Den frivilliga skattskyldigheten innebär att företagen kan köpa in el utan skatt och redovisa och betala skatt till Skatteverket för den egna elförbrukningen. Utredningen bedömer att 200-300 företag skulle kunna bli frivilligt skattskyldiga.

För att hålla nere administrationen för både företag och Skatteverket föreslår utredningen att endast den skatt som överstiger 12 000 kronor per kalenderår återbetalas. Undantag görs för så kallad landström och utredningen föreslår ingen förändring av beloppsgränserna för de areella näringarna.

Slopad skattenedsättning för vissa kommuner i norra Sverige

Den nuvarande skattenedsättningen som gäller för el förbrukad i vissa kommuner i norra Sverige är ett statsstöd när den utgår till näringsidkare. Enligt utredningens uppfattning är skattenedsättningen inte förenlig med EU-rättsliga krav som ska tillämpas fullt ut från och med den 1 juli 2016 och kan därför inte behållas. Utredningen föreslår därför att nuvarande skattenedsättning slopas.

Lägre skatt för vissa större datacenter

Enligt direktiven skulle utredningen särskilt beakta den internationella konkurrens som exempelvis informations- och kommunikationsföretag utsätts för, det vill säga konkurrenssituationen för företag även inom annan verksamhet än traditionell industri.

Utredningen konstaterar att datacenterbranschen har en stark tillväxt både i Sverige och internationellt och att utvecklingspotentialen bedöms vara fortsatt stor. Vissa företag i branschen är, i likhet med tillverkningsindustrin, elintensiva och utsatta för internationell konkurrens.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen att vissa större datacenter får samma nedsättning av skatten som gäller för industrins elförbrukning i tillverkningsprocessen.

Finansiella effekter av utredningsförslag

Den slopade skattenedsättningen för vissa kommuner i norra Sverige bedöms ge ökade intäkter om 644 miljoner kronor per år och återbetalningsgränsens intäkter om 566 miljoner kronor per år.

Lägre skatt för datorhallar bedöms ge minskade intäkter med 245 miljoner kronor per år och det ändrade återbetalningsförfarandet ge ökade intäkter med 10 miljoner kronor per år.

Sammantaget innebär förslaget ökade offentligfinansiella intäkter med 975 miljoner kronor per år.

Anders Edlund och Fredrik Jonsson

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Edlund

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Moderaterna och Kristdemokraterna tycker till om en skattereform

I PwC:s serie om riksdagspartiernas syn på en skattereform har turen kommit de två forna allianspartierna Moderaterna och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Administrativa tjänster ingick i momsfri kreditförmedling

Ett bolag som matchar kreditgivare och kredittagare med varandra genom att sammanföra dessa via en digital plattform och tillhandahålla dem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prövningstillstånd i mål om entreprenadtjänster till bostadsrättsföreningar

De senaste åren har vi sett flera fall där Skatteverket har omvärderat beskattningsunderlaget för moms på entreprenadtjänster som ...

Läs artikeln