Utrangeringsavdrag för byggnad nekas

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundyI ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden konstateras att fastighetsägare inte kan räkna med utrangeringsavdrag om delar av den gamla byggnaden behålls.

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansågs en byggnad inte definitivt utrangerad eftersom delar av byggnadens bärande konstruktion sparats för att ingå i en ny byggnad. Eftersom byggnaden inte var definitivt utrangerad kunde utrangeringsavdrag inte medges.

Byggnaden bestod ursprungligen av fyra hus som tillsammans utgjorde en gemensam enhet använd för kontorsändamål. Stora delar av byggnaden har nu rivits. Efter rivningen kvarstod så kallade stomrena bärande konstruktionsdelar. De kvarvarande stommarna kompletterades och försäktes för att därefter ingå i en ny byggnad för kontorslokaler och bostäder.

Fastighetsägaren ansåg i första hand att utrangeringsavdrag skulle medges för hela det kvarvarande värdet på byggnaden eftersom byggnaden var oanvändbar efter rivningen. I andra hand ville bolaget att utrangeringsavdrag skulle medges för i vart fall de delar av byggnaden som rivits.

Skatteverket ansåg att utrangeringsavdrag inte skulle medges eftersom byggnaden (trots att den var uppdelad i olika byggnadsdelar) utgjorde en gemensam enhet som användes för samma ändamål. Byggnaden kunde därför inte anses definitivt utrangerad eftersom delar av byggnaden behållits.

Skatterättsnämnden konstaterade att byggnadsdelarna i allt väsentlig behandlats som en enda byggnad och att en stor del sparats för att ingå i den nya byggnaden. Under dessa omständigheter ansåg Skatterättsnämnden att det inte fanns någon grund för utrangeringsavdrag.

Kommentar

Lagtexten anger endast att om en byggnad utrangeras ska avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att en förutsättning för avdrag är att utrangeringen framstår som definitiv. I äldre avgöranden från kammarrätterna har vi sett exempel på att avdrag medgivits för en byggnad som tagits ur bruk men inte rivits. I ett annat fall har kammarrätten medgivit utrangeringsavdrag för delar av en byggnad som rivits.

Beaktat ovanstående kan förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden tolkas på två sätt. Antingen menar Skatterättsnämnden att det för avdrag krävs att en byggnad rivits i sin helhet, alternativt utgör det faktum att byggnadsstommen sparats för fortsatt användning i nybyggnationen ett hinder för avdrag då byggnaden inte definitivt tagits ur bruk.

Även om förhandsbeskedet kan uppfattas som tvetydigt, gör Skatterättsnämnden en striktare bedömning än vad kammarrätterna har gjort i tidigare rättsfall. Förhandsbeskedet innebär därför att fastighetsägare och fastighetsköpare bör tänka till en gång extra inför projekt där byggnader ska rivas till förmån för nybyggnation, eftersom ägaren inte längre kan räkna med utrangeringsavdrag om delar av den gamla byggnaden behålls.

Seminarieserie om fastigheter

Under våren och hösten bjuder vi in till en seminarieserie i tre delar om fastighetstransaktioner i Stockholm. Seminarierna behandlar finansiella frågor, skatt- och momsfrågor som rör fastigheter.

Det första seminariet om förvärv av fastigheter blev fullbokat snabbt. Den som är intresserad av del två om fastighetsinnehav eller del tre om avyttring av fastigheter kan hålla utkik på kalendariet där information kommer att läggas upp under hösten 2015.

Erik Nordfeldt och Sara Ehlin

Har du frågor om företagsbeskattning?

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och ...

Läs artikeln