Utomståenderegeln inte tillämplig enligt ändrat förhandsbesked

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett fall funnit att utomståenderegeln inte är tillämplig vid utomståendes ägande via ett kommanditbolag.

Bakgrund

En skattskyldig (A) var ensam ägare av ett fåmansföretag (Holding AB). A skulle genom Holding AB förvärva 30 procent av andelarna i ett kommanditbolag (KB). Resterande 70 procent av andelarna i KB skulle ägas av 5-10 svenska företag (Investerarna) vars enda insats bestod av kapital. Investerarna var varken närstående med A eller med varandra. KB skulle förvärva två fastighetsförvaltande aktiebolag (Fastighetsaktiebolagen). A skulle vara verksam i betydande omfattning i KB, dock inte i övriga bolag. A och Investerarna skulle satsa kapital samt fördela resultat i proportion till deras andelsinnehav (det vill säga 30/70).

Frågan

Frågan i ärendet var om den så kallade ”utomståenderegeln” enligt de särskilda skattereglerna för fåmansföretag (3:12-reglerna) var tillämplig på A:s aktieinnehav i Holding AB. I praktiken var det således en fråga om A skulle anses inneha så kallade ”kvalificerade aktier” i Holding AB (med beskattning enligt 3:12-reglerna för sina utdelningar och kapitalvinster) eller om hon skulle anses äga aktier i onoterat aktiebolag (med rak kapitalbeskattning om 25 procent).

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden (SRN) konstaterade att förutsättningarna i ärendet gjorde att A:s aktier i Holding AB blev kvalificerade såvida inte den så kallade utomståenderegeln kunde tillämpas. Denna regel innebär att om utomstående (passiva ägare) äger minst 30 procent av andelarna och direkt eller indirekt har rätt till utdelning från fåmansföretag så omfattas A inte av de så kallade 3:12-reglerna.

SRN ansåg att en tillämpning av utomståenderegeln var förenlig med lagtexten i aktuellt fall (eftersom Investerarna indirekt hade rätt till utdelning från Fastighetsaktiebolagen). Med hänvisning till uttalanden i förarbeten noterade SRN vidare att enligt förarbetena tar utomståenderegeln sikte på fall som det aktuella, det vill säga fall där uttag i form av utdelning/kapitalvinst inte innebär någon fördel för A gentemot ett löneuttag eftersom en stor andel i så fall skulle tillfalla Investerarna. SRN noterade även att vägledande rättspraxis från HFD innebär att utomståenderegeln tidigare varit tillämplig vid indirekt ägande. SRN ansåg att utomståenderegeln var tillämplig.

HFD

Skatteverket (SKV) överklagade SRN:s förhandsbesked till HFD med åberopande av att utomståenderegeln inte är tillämplig eftersom ett KB formellt inte kan lämna någon utdelning. HFD ändrade förhandsbeskedet och gick på SKV:s linje (det vill säga att A:s aktier ansågs vara kvalificerade).

Kommentar

Domen kan tyckas överraskande eftersom fördelningen av kapitalet mellan A och Investerarna stämmer överens med typsituationen när utomståenderegeln ska anses vara tillämplig. HFD tycks dock inte lägga vikt vid uttalandena i förarbetena utan konstaterar endast att KB som juridisk person inte kan lämna någon utdelning. HFD:s domskäl tycks heller inte lägga någon vikt vid att Investerarna kan erhålla utdelning indirekt från Fastighetsaktiebolagen. Noterbart är att utomståenderegeln hade varit fullt ut tillämplig om KB istället hade varit ett aktiebolag. Att det skulle föreligga någon skillnad i bedömningen enligt 3:12-reglerna i fåmansföretag som är aktiebolag jämfört med så kallat fåmanshandelsbolag (i detta fall KB) kan inte utläsas av lagtexten.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Fredrik Richter

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt – möjligheter och fallgropar för entreprenörer och dess anställda

Riksdagen har beslutat att övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten) ska avskaffas. De nya reglerna gäller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2019: blir det enklare att driva företag under 2020?

Snart har ett år passerat sedan januariöverenskommelsen slöts. En överenskommelse som innehöll flera delar med syfte att förenkla för ...

Läs artikeln