Utnyttja ditt gränsbelopp genom utdelning av andra tillgångar än kontanter

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyFör många ägare till aktiebolag innebär våren att det är dags att hålla årsstämma och fatta beslut om utdelning. Mot bakgrund av väntade framtida skattehöjningar är frågan hur du som ägare kan agera för att utnyttja dagens förmånliga 3:12-regler.

Som Tax matters tidigare har rapporterat, tillsatte regeringen i januari 2015 en utredning som ska se över reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Utredningen har den uttryckliga utgångspunkten att föreslå förändringar som sammantaget ska leda till ökade skatteintäkter för staten.

Mot bakgrund av detta är det viktigt för dig som företagare att ha en beredskap för förändringar och att överväga olika handlingsalternativ för att optimera din skattesituation. Detta gäller inte minst om du har stora sparade gränsbelopp som du enligt dagens regler kan få ut till endast 20 procent skatt vid utdelning eller kapitalvinst som uppkommer vid försäljning av aktierna. Utredningen har nämligen i uppdrag att bland annat analysera och föreslå förändringar av både reglerna om att spara gränsbelopp och skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom och över gränsbeloppet.

Hur man bör agera som ägare måste givetvis bedömas i det enskilda fallet, men i vissa situationer där ägaren har ett stort sparat gränsbelopp och det dessutom finns ett stort fritt eget kapital i bolaget som går att dela ut, kan det vara lämpligt att passa på att ta ut en större utdelning för att utnyttja dagens förmånliga 3:12-regler och möjligheten att få ut pengar till endast 20 procent skatt (efter bolagsskatt om 22 procent).

Det är en vanlig missuppfattning att det måste finnas likvida medel i bolaget för att ägaren ska kunna ta ut utdelning. Under förutsättning att det också efter utdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital, och utdelningen är förenlig med den så kallade försiktighetsprincipen, är det dock fullt möjligt att dela ut också andra typer av tillgångar, så kallade sakvärden. Exempel på sådana tillgångar kan vara en fastighet, ett fordon eller värdepapper som ägs av bolaget.

När man bedömer om det är möjligt att dela ut exempelvis en bil från bolaget med hänsyn till reglerna om skydd för bolagets eget kapital utgår man från tillgångens bokförda värde i bolaget. När ägaren deklarerar utdelningen i sin privata inkomstdeklaration ska däremot bilens marknadsvärde tas upp till beskattning. Det är alltså marknadsvärdet som reducerar ägarens sparade gränsbelopp. Ur ett skatteperspektiv innebär dessutom utdelningen av bilen att ägaren tillgodogör sig en tillgång från bolaget för privat bruk. Detta medför att bolaget ska beskattas som om det hade avyttrat bilen mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet, så kallad uttagsbeskattning.

Om man bör överväga utdelning av sakvärden beror på en mängd olika bolagsrättsliga och skatterättsliga faktorer samt givetvis också affärsmässiga överväganden. Det är dock viktigt att tänka på att utdelning av till exempel en fastighet, värdepapper eller någon annan tillgång kan vara ett intressant alternativ om du oroar dig över framtida försämringar av gällande 3:12-regler, men har begränsat med likvida medel i ditt företag.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz arbetar som jurist på PwC:s kontor i Jönköping med frågor om civilrätt och bolagsrätt i samband med omstruktureringar, ägarskiften och andra transaktioner.
010-212 52 30
Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt – möjligheter och fallgropar för entreprenörer och dess anställda

Riksdagen har beslutat att övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten) ska avskaffas. De nya reglerna gäller ...

Läs artikeln