Läs artikeln

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Idag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Finansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsrisk för hotell som används som flyktingboende

Skatteverket har i tidigare ställningstagande redogjort för sin syn på skattskyldigheten till moms vid rumsuthyrning i hotellrörelse. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kommunal fastighetsförsäljning – vad händer med momsen?

Idag väljer många kommuner att sälja hela eller delar av sitt fastighetsinnehav av politiska eller verksamhetsekonomiska skäl. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

Regeringen planerar att helt avskaffa energiskatten på solel framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas. Som ett första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas ditt företags momshantering av den nya fastighetsdefinitionen?

Som vi har skrivit om tidigare i Tax matters har det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ändrats vid årsskiftet. Den nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avfallsskatt – begreppet avfallsanläggning

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att endast det avfall som förts in till fysiskt och rättsligt avgränsade deponiområden inom en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt om hur betaltjänster och förmedling av sådana tjänster ska bedömas ur ett momsperspektiv

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande där de återger sin syn på vad som anses utgöra en från moms undantagen betaltjänst samt hur ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande som rör bedömningen av det nya fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen samt ett par ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Årskrönika: Hållbarhet och skattehöjningar i fokus under 2017

Under år 2017 kommer hållbarhetsfrågorna att slå igenom inom beskattningen. Skatt blir en styrelsefråga i allt fler bolag. Samtidigt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny momsbedömning avseende prispengar

EU-domstolen har uttalat att prispengar som erhålls vid placering i kapplöpningslopp inte ska ingå i beskattningsunderlaget för moms. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsbefrielse för organisationer och företag med liten omsättning

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för representationskostnader – nu har förtydliganden kommit!

Som vi tidigare skrivit om på Tax matters ändras reglerna kring avdragsrätt för representation vid årsskiftet. Skatteverket har nu kommit ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul

2016 har varit ett mycket innehållsrikt skatteår och det finns ett flertal händelser som redan har påverkat och kommer att påverka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket får backning i frågan om holdingbolags momsavdrag

Kammarrätten anser att Skatteverkets beslut att godkänna ett moderbolags ansökan om momsregistrering innebär att bolaget kan utgöra en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika 2016

År 2016 var ett bra skatteår för våra kunder. Det är roligt att kunna skriva det. Många medelstora företag växte och tog sig in på olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ansökan kan nu göras om frivillig skattskyldighet för energiskatt på el

Riksdagen har beslutat att den som beräknas förbruka el i mycket stor omfattning (minst 20 GWh per år) får godkännas som frivilligt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bristande tullhantering påverkar företagens ekonomi

Det är oroligt i världen och vi kan förvänta oss ett allt mer protektionistiskt handelsklimat. Putin flyttar gränser, Trump hotar med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler förslag för att förenkla företagens momshantering

Vi har tidigare skrivit på Tax matters om att det pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen inom EU. I slutet av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nu omprövar Tullverket företagens tullagertillstånd

Tullverket kontrollerar just nu att samtliga företag som har tullagertillstånd uppfyller de nya och utökade kraven som fastställts i den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ändringar av beskattningen av solel

Regeringen presenterade i veckan ett nytt förslag för att förbättra skattesituationen för solel. Förslaget innebär att den producent som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ett momslandskap i förändring

Inom EU pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen i unionen. Det slutgiltiga målet är att EU ska bli ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslaget till skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror – detta gäller

Regeringen har föreslagit en ny skatt på kemikalier i viss elektronik och vissa vitvaror. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Skatteverket utvecklar sin syn på holdingbolags avdragsrätt för ingående moms vid förvärv och förvaltning av exempelvis dotterbolag. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fyra tänkbara scenarier kring Brexit

Vad behöver företagen tänka på i sina förberedelser och vilka förändringar i moms- och tullreglerna i Storbritannien kan komma att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uthyrning av mark och hamnanläggning – med eller utan moms?

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked (dnr 22-15/I) där kommunens upplåtelse av mark och hamnanläggning till en båtklubb ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på kemikalier i viss elektronik – så är förslaget utformat

I höstbudgeten som regeringen presenterade förra veckan föreslås en skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten föreslås konstrueras ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslagen från höstbudgeten som rör energiskatt

Det är stora förändringar på gång vad gäller hanteringen av energiskatt på el. Regeringen går bland annat vidare med tidigare aviserade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Några kompletterande budgetkommentarer från finansministern

Det var inte mycket för företagen i regeringens höstbudget. Detta trots den sedan länge kända krisen i Ericsson och en annalkande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning av kända förslag

Tisdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat ...

Läs artikeln
Dela