Nyheter i spelbranschen

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyDen 7 juni fattade riksdagen beslut om att anta regeringens förslag ”En omreglerad spelmarknad”. Aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden ska ansöka om licens och redovisa samt betala 18 procent i spelskatt efter den 1 januari 2019. De flesta aktörer på denna marknad är etablerade på Malta, där finansdepartementet den 22 maj meddelade att möjligheten att bilda momsgrupper införs per den 1 juni 2018.

Kommentar

Vi har i tidigare artiklar på Tax matters redogjort för spellagen och de licensförfarande som kommer att införas. Den nya Spelmyndigheten ska redan den 1 augusti 2018 motta ansökningar från bolag som vill ansöka om licens. Vilka formkrav som kommer att ställas på dessa ansökningar eller hur bedömningen av de ansökningar som kommer in kommer att ske är ännu inte klarlagt. Sannolikt kommer Spelmyndigheten dock att hämta inspiration från andra jurisdiktioner exempelvis Tyskland, Danmark och UK där liknande licenser tidigare införts.

De bolag som ansöker om licens måste givetvis tillse att resurser finns för att efterleva de regulatoriska krav som redan meddelats och de som senare kan komma att meddelas. Enligt vår bedömning kommer de flesta bolag som ansöker om licens dock inte att vara etablerade i Sverige. Merparten är etablerade på Malta och är redan idag licensierade på Malta och i andra jurisdiktioner inom EU. Vår bedömning är därför att bolagen sannolikt inte kommer att ha svårt att uppfylla de regulatoriska krav som ställs till exempel i form av rutiner för att uppfylla lagkrav gällande penningtvätt och GDPR. Dock kan det blir mer problematiskt att rent praktiskt ta fram all information som kan komma att efterfrågas då till exempel ledamöter är bosatta i utlandet och då information om bolaget finns i en annan form än svenska bolag normalt har.

Ur ett skattemässigt perspektiv kommer sannolikt de frågor som uppkommer, efter att ett utländskt bolag erhållit en licens, att blir mer komplicerade. Detta eftersom många av bolagen har koncernbolag i Sverige som tillhandhåller tjänster till de licensierade bolagen. Sannolikt kommer detta att innebära gränsdragningsproblematik vad gäller frågor om fast etablering både ur ett moms- och inkomstskatteperspektiv.

För bolagen i branschen kom också beskedet om möjligheten att bilda momsgrupper på Malta som en överraskning. Detta gäller från och med 1 juni 2018. Diskussionen har pågått under en längre tid men det var inte förrän den 22 maj som beslutet om att godkänna införandet om momsgrupper fattades. Reglerna som införs har stora likheter med de svenska momsgruppsreglerna. Vilka exakta krav som kommer att ställas på till exempel samband mellan gruppmedlemmarna för att få ingå i en momsgrupp återstår dock att se.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln