Utökat tillämpningsområde för uppskovsregel i Kina

Utökat tillämpningsområde för uppskovsregel i Kina ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi har tidigare på Tax matters redogjort för en översikt av olika förslag som syftar till att förbättra investeringsklimatet för utländska företag i Kina. Ett av dessa förslag är ett uppskov med kupongskatt som under vissa förutsättningar ges till utländska företag.

Kupongskatt (”withholding tax”) utgår vanligen med en skattesats om tio procent på vinster i Kina gjorda av företag som inte är skatteregistrerade i Kina.

För att kunna få uppskov på kupongskatten måste samtliga av följande kriterier vara uppfyllda:

  • ”Encouraged projects”: Tidigare skulle gjorda vinster återinvesteras i särskild angivna “encouraged projects”. Denna definition av ”encouraged projects” har gällt retroaktivt från den 1 januari 2017. Nu har det dock aviserats om att encouraged projects ska omfatta fler branscher, det vill säga samtliga branscher som inte är förbjudna (”non-prohibited sectors”). Tillämpningen av uppskovsregeln på återinvesteringar i branscher som är föremål för restriktioner förväntas fortfarande kräva att vissa förutsättningar är uppfyllda. De nya reglerna gäller retroaktivt från den 1 januari 2018. Om vinsterna erhölls och återinvesterades under 2017 är dock det gamla regelverket fortfarande tillämpligt.
  • Direktinvesteringar: Det ska vara “direktinvesteringar” som utgörs av aktieinvesteringar (kapitaltillskott eller kapitalreserver hos bolag som är skatteregistrerade i Kina, så kallade ”tax-resident enterprises”, TRE), etableringar av nya kinesiska TRE-företag samt oberoende parters aktieförvärv av kinesiska TRE-företag. Vidare kan myndigheterna bestämma vad mer som kan falla in under ”direktinvesteringar”. Investeringar i publika bolag ger i normalfallet inte rätt till uppskov, förutom i de fall där investeringen utgör en så kallad ”strategic investment”.
  • Vinstens karaktär: Vinsten måste komma från aktieinvesteringar som delats ut från kinesiska TRE-företag till sina utländska investerare.
  • Direktbetalning: Det finns inget kontantkrav men vinsterna som delas ut måste direktöverföras till investeringsobjektet eller aktieöverlåtaren. Förmedlingar och andra mellanled innebär att möjligheten till att få uppskov upphör.

Om den utländska investeraren efter att ha använt skatteuppskovet återkallar investeringen ska den uppskjutna skatten redovisas till myndigheterna inom sju dagar från det att betalningen erhölls. Det finns en särskild bestämmelse som anger att den utländska investeraren under vissa omständigheter kan fortsätta tillämpa uppskovsregeln för det fall en koncernintern omstrukturering genomförts. Bestämmelsen är dock ospecificerad i vissa avseenden, till exempel anges inte hur uppskovsbeloppet ska regleras efter genomförd omstrukturering vid en framtida återföring av investeringen.

Uppskovsregeln syftar till att uppmuntra utländska företag till att fortsätta investera i Kina och därmed locka till sig utländskt kapital till Kina. Vinster erhållna och återinvesteringar gjorda under 2017 berättigar till att ansöka om uppskov enligt de tidigare, något snävare, reglerna. Vinster erhållna och återinvesteringar gjorda den 1 januari 2018 och senare, berättigar till att ansöka om uppskov enligt de nya utvidgade reglerna. Utländska företag bör därför se över sina möjligheter att utnyttja uppskovet vid sina återinvesteringar.

Kontakta gärna PwC:s China Desk för en närmare diskussion om vilka möjligheter ditt företag har för att ansöka om uppskov med kupongskatten i Kina.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Julia Shao

Julia Shao

Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bl.a. internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
010-212 91 38
Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
+46 10-212 91 38

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln