Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

TM_dator-med-hander ‹ Tillbaka till artiklarna

Ändrade momsregler för elektroniska tjänsterRegeringen har föreslagit förenklade regler för mindre företag med gränsöverskridande handel av elektroniska tjänster vid försäljning till privatpersoner.

Vid bedömningen av var en tjänst ska beskattas måste omsättningslandet bestämmas. När elektroniska tjänster säljs till privatpersoner och andra icke beskattningsbara personer anses omsättningslandet vara där kunden är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Det innebär att en elektronisk tjänst som förvärvas av en konsument som är bosatt i ett annat EU-land är omsatt utomlands och då kan ett svenskt företag behöva redovisa moms i det andra EU-landet. Sedan januari 2015 finns de särskilda ordningarna som innebär att säljaren, istället för att momsregistrera sig där köparna finns, kan välja att redovisa den utländska momsen via en enda kontaktpunkt/registrering så kallad MOSS (Mini One Stop Shop). En svensk säljare ansöker om detta hos Skatteverket.

Europeiska rådet antog 2017 det så kallade e-handelspaketet med syfte att förenkla för företag, förbättra konkurrensen och minska skattebortfallet. Förändringarna ska genomföras i två steg och det första steget ska vara genomfört den 1 januari 2019. Detta lagförslag syftar till att uppfylla de krav som ställs på Sverige i detta första steg.

Kortfattat innebär lagförslaget att om ett svenskt företag säljer elektroniska tjänster till privatpersoner (och andra icke beskattningsbara personer) i andra EU-länder för högst 99 680 kronor per år kan omsättningen anses vara gjord i Sverige. Omsättningar till svenska köpare ska inte räknas med i nämnda belopp. De föreslagna reglerna är frivilliga vilket innebär att en säljare kan välja att tillämpa de allmänna bestämmelserna och således istället redovisa moms i köparlandet.

Ett företag som redan är registrerat enligt MOSS kommer inte att avregistreras när de nya reglerna träder ikraft. Däremot kan ett företag som har en försäljning till privatpersoner i andra EU-länder under nämnda gränsbelopp ansöka om sådan avregistrering. Ansökan görs då hos Skatteverket.

Kommentar

Mot bakgrund av att de nya bestämmelserna ska vara genomförda 1 januari 2019 är utgångspunkten att riksdagen ska ta beslut i frågan under hösten. Ni som säljer elektroniska tjänster och liknande till privatpersoner (eller andra icke beskattningsbara personer) i andra EU-länder är välkomna att höra av er till oss. Vi kan hjälpa er med en genomgång och bedömning av era förhållanden samt vilka effekter de föreslagna reglerna skulle kunna få för er.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin

Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin

Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall respektive Uppsala.
Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Anders: 010-212 54 44, anders.jorlin@pwc.com
Cecilia Rasmusson and Anders Jorlin works with VAT at PwC’s office in Sundsvall and Uppsala.
Cecilia: +46 10 212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Anders: +46 10 212 54 44, anders.jorlin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny dom från EU-domstolen klargör momshanteringen för filialstrukturer med momsgrupper

EU-domstolen har meddelat dom i målet C-812/19, Danske Bank A/S, och klargör därmed momshanteringen för filialstrukturer med momsgrupper. ...

Läs artikeln