Bolag som leasade ideell andel av vindkraftverk ansågs inte vara producent av skattepliktig el

Vindkraftverk_skattepliktig_el ‹ Tillbaka till artiklarna

Vindkraftverk_skattepliktig_elI ett förhandsbesked ansågs ett bolag som hyrt en ideell andel av ett vindkraftverk inte vara producent av skattepliktig el. Istället ansågs ägaren av vindkraftverket vara producent och den som måste registrera sig som skattskyldig.

Omständigheterna var i huvudsak följande: Enligt leasingavtalet fick leasetagaren full förfoganderätt till vindkraftverket, den producerade kraften, ursprungscertifikat och nätnyttan i proportion till leasingen. Leasetagaren kunde även bestämma om andelen producerad kraft skulle säljas ut på ledningsnät som omfattas av nätkoncession. Av bolagsavtalet framgick att leasegivaren, som ägde vindkraftverket leasade ut ideella andelar till leasetagare (bolagsmän). Genom avtalet reglerades också att leasegivaren administrerade produktionen, företrädde bolagsmännen mot tredje man och myndigheter avseende drift, försäljning med mera. Bolagsmännen tillsköt sina leasade andelar av vindkraftverket för gemensam kraftproduktion och ersättningen för detta var en fördelning av produktionsintäkterna till bolagsmännen.

Vidare framgick att bolagsmännen hade rätt till produktionskapacitet som motsvarade den procentuella andelen i vindkraftverket. Beräkningen av energiproduktionen gjordes fortlöpande och fördelning av produktionsintäkterna till bolagsmännen ägde rum andra veckan efter utgången av respektive kalenderkvartal. Genom undertecknandet tillsköt bolagsmännen sin leasade andel till vindkraftverket för gemensam kraftproduktion med övriga bolagsmän.

Skatterättsnämnden ansåg inte att ägaren/leasegivaren i realiteten hade överfört en fullständig förfoganderätt till vindkraftverket till leasetagaren. Den ekonomiska risken för vindkraftverkets verksamhet låg i egentlig mening kvar hos ägaren. Leasetagaren finansierade ägarens kostnader genom en leasingavgift och fick som motprestation en del av resultatet. Ägaren av vindkraftverket ansågs därigenom vara den som framställde skattepliktig elektrisk kraft (producent) och leasetagaren var inte skyldig att betala energiskatt.

Kommentar

Förhandsbeskedet visar att det är viktigt att vara noggrann med struktur och avtal för den som avser att bli skattskyldig som producent av skattepliktig el. Bland annat är det viktigt att den som avser att registrera sig som producent av skattepliktig el hos Skatteverket har ett ursprungligt förfogande till den el som produceras.

Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt frihandelsavtal med Vietnam

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt ...

Läs artikeln