<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Viktig ändring om moms vid uthyrning av vårdpersonal

TM_man-med-penna-och-block ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är momspliktig. Domen innebär en ändring av rättsläget som får betydelse för både privata och offentliga vårdverksamheter.

Ärendet gäller ett bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut vårdpersonal till privata och offentliga vårdgivare. Uthyrningen omfattar allt från enstaka vikarier till bemanning av hela avdelningar, enheter och operationsteam. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om dess uthyrning av legitimerade läkare är momspliktig eller momsfri.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Sjukvård är med hänsyn till allmänintresset undantaget från momsplikt vilket innebär moms normalt inte ska redovisas vid försäljning av sjukvårdstjänster, oavsett om tjänsterna tillhandahålls av privata eller offentliga vårdgivare. Tidigare har sjukvårdsundantaget även ansetts omfatta uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal, förutsatt att personalen hyrs ut för att tillhandahålla sjukvård.

HFD:s dom ändrar rättsläget och slår fast att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal alltid är momspliktig, oavsett vem köparen av tjänsten är. HFD anser att det vid uthyrning av personal är själva uthyrningstjänsten som ska prövas mot undantaget från momsplikt och inte de arbetsuppgifter som den uthyrda personalen utför. HFD motiverar sin dom med hänvisningar till EU-domstolens praxis angående undantagen från momsplikt för utbildningstjänster och social omsorg.

Däremot indikerar HFD att uthyrning av sjukvårdspersonal under vissa förutsättningar kan vara momsfri om den som hyr ut personalen är en sådan vårdinrättning som avses i EU:s momsdirektiv, det vill säga sjukhus, centrum för medicinsk behandling eller diagnos och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art. HFD preciserar dock inte närmare under vilka förutsättningar en sådan uthyrning skulle vara momsfri.

Kommentar

HFD:s dom kommer att få stora effekter för många vårdverksamheter. Domen innebär bland annat att det kommer att bli dyrare för privata vårdbolag med momsfri verksamhet att hyra in legitimerad vårdpersonal från bemanningsföretag, eftersom det utöver hyran tillkommer en kostnad i form av ej avdragsgill moms. För privata vårdbolag kan det därför vara mer gynnsamt ur momssynpunkt att anställa egen personal jämfört med att hyra in personal från bemanningsföretag.

Det kan också uppkomma konkurrenssnedvridning om uthyrning av legitimerad vårdpersonal från en vårdinrättning anses momsfri, som HFD indikerar, medan motsvarande uthyrning från ett bemanningsföretag är momspliktig.

Domen kan även leda till konkurrenssnedvridning mellan privat och offentlig vård eftersom kommuner och landsting, till skillnad från privata vårdbolag, normalt kan få momskompensation via det så kallade kommunmomssystemet. HFD:s dom kan även få effekter för offentliga vårdgivare eftersom momsersättningen beräknas på olika sätt beroende på om den inköpta tjänsten är momspliktig eller momsfri.

Har du frågor om hur domen påverkar ditt företag är du välkommen att kontakta oss.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Moms för lokaluthyrning och justering av investeringsmoms utreds igen

Regeringen har beslutat att utreda om reglerna om frivillig moms för lokaluthyrning kan utvidgas till fler situationer än idag. Utredaren ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln