Upplevelsekort ska inte ses som flerfunktionsvoucher

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon ‹ Tillbaka till artiklarna

Upplevelsekort ska inte ses som flerfunktionsvoucherSkatterättsnämnden (SRN) har i förhandsbesked ansett att ett tillhandahållande av ett kort som ger rätt till gratis inträde på olika attraktioner och kostnadsfritt nyttjande av persontransport ska ses som omsättning av en tjänst och inte som ett tillhandahållande av en- eller flerfunktionsvoucher.

Förhandsbeskedet avser när tidpunkten för skattskyldighet uppstår hos en tillhandahållare av ett upplevelsekort.

Ett bolag introducerar ett upplevelsekort som ger innehavaren rätt till gratis inträde till ett antal attraktioner samt att under denna tid obegränsat nyttja persontransporter. Kortets giltighetstid är 24, 48 eller 72 timmar, där giltighetstiden börjar löpa när kortet aktiveras vid första användning.

SRN ansåg inte att kortet skulle behandlas som en enfunktionsvoucher då rätten till nyttjandet, förutom begränsning i tid, inte var begränsad till ett visst tillfälle eller till vissa tjänster som var kända vid försäljningstidpunkten. SRN ansåg vidare att eftersom ersättningen för kortet är densamma oberoende av kortets nyttjande ska korten anses vara en typ av rabattkort och därmed inte behandlas som en flerfunktionsvoucher.

Bolagets tillhandahållande av kortet ska därför anses vara en omsättning av tjänst som beskattas vid försäljningen.

Bolagets tillhandahållanden av marknadsföringstjänster till leverantörerna av attraktionerna och persontransporterna ska ses som separata skattepliktiga tjänster.

Kommentar

SRN:s förhandsbesked skapar viss osäkerhet kring definitionen och hanteringen av en- respektive flerfunktionsvouchers.

Vi har tidigare skrivit om det nya lagförslaget gällande vouchers som föreslås införas 1 januari 2019. En risk som framhölls i denna artikel var att flera vouchers enligt de nya definitionerna lär komma att utgöra enfunktionsvouchers, där beskattning kommer att ske tidigare än vad företag i dagsläget är vana vid.

På samma sätt innebär SRN:s synsätt om att ett upplevelsekort ska anses vara en tjänst som beskattas vid försäljningstillfället en tidigare beskattning för utställaren. Detta till skillnad från en flerfunktionsvoucher som beskattas när kortet används. Företag som ställer ut motsvarande kort och behandlar dessa som flerfunktionsvouchers, bör se över sin hantering.

Eftersom avgörandet från SRN har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen och SRN har grundat sin bedömning på ett förslag till en kommande lagstiftning som ännu inte implementerats kommer vi att fortsätta följa utvecklingen i frågan.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln