Förenklingsregler införs i väntan på det nya momssystemet

Förenkligsregler införs i väntan på det nya momssystemet ‹ Tillbaka till artiklarna

Förenkligsregler införs i väntan på det nya momssystemetDen 2 oktober enades EU:s finansministrar om att införa fyra förenklingsregler (”quick fixes”) för att undvika att medlemsstaterna ställer olika krav på företagare som tillhandahåller varor internationellt. Det har även beslutats om att tillåta tillfälliga undantag från de normala momsreglerna för att på ett bättre sätt förhindra momsbedrägerier.

Fyra ”quick fixes”

EU:s finansministrar har enats om att medlemsstaterna är i behov av att ha enhetliga och förenklade regler inom följande områden:

  • ”Call-off” försäljning av varor från lager - förenklade och harmoniserade regler avseende varor som flyttas till ett lager i ett annat EU-land som står till förfogande för endast en känd köpare.
  • Köparens momsregistreringsnummer - för att kunna tillämpa undantaget för moms vid försäljning av varor till annat EU-land måste säljaren ha kännedom om köparens momsregisteringsnummer.
  • Kedjetransaktioner - enhetliga kritierier avseende kedjetransaktioner för att öka rättsäkerheten.
  • Bevis på leverans inom EU - harmoniserade regler avseende bevisning för att varor har flyttats från ett EU-land till ett annat.

Förslaget ska tillämpas från och med 1 januari 2020.

Generell omvänd skattskyldighet (förebyggande mot momsbedrägerier)

Medlemsstater som är särskilt utsatta för momsbedrägerier får möjlighet att tillämpa en generell omvänd skattskyldighet på försäljningar inom landet.

Omvänd skattskyldighet enligt denna bestämmelse kommer endast vara tillämplig om vissa förutsättningar är uppfyllda och rådet har godkänt en sådan tillämpning efter ansökan från respektive medlemsstat.

Kommentar

Vi har tidigare i en artikel i Tax matters redogjort för att föreslagna momsreformer skulle kunna innebära en ökad administrativ börda för företag som bedriver EU-handel. Quick fixes innebär både en förenkling och vissa skärpta krav. Till följd av ”quick fixes” kommer företag som bedriver EU-handel behöva ha system som löpande bevakar att till exempel köparen har ett giltigt momregistreringsnummer vid försäljningstidpunkten. Detta är något som företag som är verksamma internationellt är vana vid men kravet på kännedom om kundens momsregistreringsnummer ökar den administrativa bördan ytterligare då det krävs att kundens giltiga momsnummer anges på fakturan.

Syftet med att införa harmoniserade regler avseende kedjetransaktioner är att undvika osäkerhet kring momshanteringen i respektive medlemstat. I dagsläget finns det risk för att transaktioner dubbelbeskattas eller inte beskattas alls. Vi anser att det är viktigt för företagen att se över hur de förändrade reglerna påverkar företag som är del i internationella kedjetransaktioner.

Enhetliga regler avseende utformning av transportdokumentation kan leda till en ökad förutsägbarhet för företag som säljer varor till andra EU-länder. Det är dock mycket viktigt att reglerna avseende transportdokumentation är tydliga, enhetliga och enkla så att det inte blir alltför betungande att efterleva kraven i praktiken.

Vad gäller reglerna om lokal omvänd skattskyldighet blir det viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka länder som infört eller avser införa regler av detta slag för att undvika fel i momshanteringen.

Regelförändringarna kräver ändringar i momslagen och kommer därför att genomgå sedvanlig lagstiftningsprocess i regeringskansliet och riksdagen. När den närmare utformningen av reglerna blir känd återkommer vi med ytterligare kommentarer. Det är dock viktigt att redan nu göra en analys av vilka åtgärder som kan behövas till exempel i form av IT-stöd för att kunna leva upp till de nya kraven. Vi tar gärna en diskussion om hur de nya reglerna kan påverka er verksamhet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Henrik Gustafsson och Elif Agic

Henrik Gustafsson och Elif Agic

Henrik Gustafsson och Elif Agic arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com
Henrik Gustafsson and Elif Agic works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: +46 10 212 56 21, elif.a@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln