Stopplagstiftning gällande underprisöverlåtelser från indirekt ägda handelsbolag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceRegeringen lämnade i går kväll en skrivelse till riksdagen där man aviserade ett kommande förslag om ändringar i reglerna om vad som avses med uttag i näringsverksamhet. Förslaget syftar till att förhindra att tillgångar kan lämna handelsbolagssektorn utan att det blir en uttagsbeskattning.

Förslaget innebär att reglerna ändras så att det klart framgår att med ett uttag avses även överlåtelser från ett handelsbolag som den skattskyldige indirekt är delägare i, till exempel genom ett eller flera andra handelsbolag. Syftet med förslaget är enligt regeringen att motverka transaktioner som innebär en betydande risk för ett mycket stort skattebortfall. En sådan situation anges kunna uppkomma om Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en kommande dom gör samma bedömning som kammarrätten gjort i ett mål. Regeringens bedömning är att det därför finns särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa de nu aviserade förslaget om ändringar i reglerna om uttagsbeskattning från och med dagen efter överlämnandet av skrivelsen, det vill säga från och med den 12 december 2014.

Bakgrund

Kammarrätten i Jönköping har i en dom slagit fast att det saknas lagstöd för att uttagsbeskatta en överlåtelse av fastigheter från ett kommanditbolag som ägs indirekt via ett annat kommanditbolag när överlåtelsen genomförs till ett pris som understiger marknadsvärdet. Enligt kammarrätten kan uttagsbeskattning endast ske om den skattskyldige är direkt ägare i ett handels- eller kommanditbolag. Skatteverket har överklagat domen till HFD som meddelade prövningstillstånd den 26 juni 2014.

Om HFD delar kammarrättens bedömning uppstår ett rättsläge där ett handelsbolag enligt regeringens bedömning efter några enkla transaktioner kan tömmas på tillgångar utan beskattningskonsekvenser. De fulla effekterna av ett sådant rättsläge är svåra att överblicka men det står enligt regeringen klart att det skulle innebära en betydande risk för ett mycket stort skattebortfall.

Kommentar

Reglerna kring underprisöverlåtelser i 23 kap. inkomstskattelagen innebär att tillgångar under vissa förutsättningar kan överlåtas från en näringsverksamhet till ett pris som understiger marknadsvärdet utan uttagsbeskattning (det vill säga en beskattning som om tillgången avyttrats för marknadspriset). Den 17 april 2008 slopades dock möjligheterna för handels- och kommanditbolag att vara part i en underprisöverlåtelse. Kammarrätten har i den ovan nämnda domen kommit till slutsatsen att det saknas stöd i bestämmelserna gällande uttagsbeskattning att uttagsbeskatta en underprisöverlåtelse från ett handels- eller kommanditbolag i en situation då den skattskyldige äger andelarna indirekt via exempelvis ett annat handels- eller kommanditbolag.

I skrivelsen anges att en promemoria med det nu aviserade förslaget inom kort kommer att skickas ut på remiss.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln