Skatterättsnämnden underkände underprisöverlåtelser

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-School-solid_0005_orangeEtt stort antal överlåtelser av fastigheter i ett sammanhang och till underpris har ansetts som byten. Beskattningen har skett utifrån fastigheternas marknadsvärden.

Tre allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, som ägdes av ett holdingbolag som i sin tur ägdes av en kommun, skulle omfördela ett fastighetsbestånd genom att varje bolag skulle överlåta fastigheter till de övriga två bolagen. Fastigheterna utgjorde kapitaltillgångar hos ägarna och skulle överlåtas i ett sammanhang genom separata köpeavtal som inte var villkorade av varandra. Av de fastigheter som omfattades av ansökan skulle priset motsvara den enskilda fastighetens bokförda värde eller dess skattemässiga värde om detta värde var högre (dessa värden var betydligt lägre än marknadsvärdena).

Skatteverket delade sökandebolagens uppfattning att bedöma varje fastighetsöverlåtelse för sig med den konsekvensen att det enskilda köpeavtalet för varje fastighet skulle utgöra grunden för beskattningen av ersättningen.

Med stöd av HFD 2012 not. 74 ansåg Skatterättsnämnden att beskattningen av transaktionerna skulle bedömas i ett sammanhang och i enlighet med deras verkliga innebörd. Överlåtelserna ansågs ingå som ett led i att strukturera om fastighetsförvaltningen. Vidare hänvisade Skatterättsnämnden till tidigare praxis (RÅ 2009 ref. 85 och HFD 2012 not. 74) där överlåtelser till underpris inte godtagits utan ansetts som byten i situationer där överlåtelser av tillgångar mellan olika parter skulle ske samtidigt och vara beroende av varandra.

Baserat på i huvudsak nämnda rättsfall ansåg Skatterättsnämnden att bedömningen om vad som utgjorde ersättningen i det aktuella fallet skulle göras med beaktande av samtliga transaktioner, vilka ansågs vara byte av tillgångar.

Eftersom ersättningen vid byte av tillgångar i regel utgörs av marknadsvärdet på tillbytta tillgångar ansågs inte priset i de enskilda avtalen kunna läggas till grund för beskattningen. Reglerna om underprisöverlåtelser kunde därför endast bli aktuella i de fall där marknadsvärdet på de tillbytta fastigheterna understeg marknadsvärdet på de överlåtna fastigheterna.

Tre ledamöter var skiljaktiga och menade att transaktionerna i sakligt hänseende inte utgjorde byten och att anförda rättsfall inte utan vidare kunde sägas täcka den aktuella situationen. Eftersom transaktionerna skulle företas inom en koncern där en ensam ägare skulle ha oinskränkt inflytande över fördelningen av tillgångar mellan bolagen och avräkningen mellan bolagen skulle utgå från skattemässiga eller bokförda värden skulle inga vinster eller förluster realiseras och några otillbörliga skatteförmåner skulle inte heller uppkomma. De skiljaktiga ledamöterna ansåg att det saknades skäl att avvika från det innehåll och den rubricering som angivits i de aktuella rättshandlingarna.

Kommentarer

Inledningsvis kan konstateras att både sökandena och Skatteverket hade samma uppfattning. Minoriteten av Skatterättsnämndens ledamöter höll med parterna och ansåg att transaktionerna skulle ses som överlåtelser. Majoriteten i Skatterättsnämnden ansåg dock att det var fråga om byten och synes ha gjort någon form av helhetsbedömning eller genomsyn.

Av förhandsbeskedet framgår inte annat än att det fanns koncernbidragsrätt mellan alla parter och det torde ha varit möjligt att sälja fastigheterna styckevis för skattemässiga värden utan skattekonsekvenser. Det kan bland annat ifrågasättas varför den pragmatiska syn avseende koncernbidragsreglerna som ofta genomsyrar praxis inte fick genomslag i detta fall. Vidare ger inte avgörandet något svar på var gränsen går för att transaktioner mellan parter ska anses vara överlåtelse i stället för byte eftersom Skatterättsnämnden, i det aktuella fallet, ansåg att transaktionerna utgjorde byte trots att de skedde oberoende av varandra (men i ett sammanhang).

Förhandsbeskedet är för närvarande inte överklagat, men med hänsyn till parternas inställning och den oeniga nämnden torde ett överklagande vara troligt.

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omställningsstöd förstärks samt ikraftträdande av nedstängningsstöd

Till följd av de nya restriktionerna och ikraftträdandet av den nya pandemilagen, har regeringen föreslagit ytterligare en förlängning och ...

Läs artikeln