Skatterättsnämnden anser att utgifter för grundförstärkningsarbeten får dras av omedelbart

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeUtgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete har bedömts vara utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart.

Sökanden (Bolaget) planerar att grundförstärka tre av sina byggnader på en fastighet. Grundkonstruktionen skiljer sig åt då byggnaderna är byggda under olika tidsperioder, men alla byggnaderna visar idag skador på fasad, stomme och bjälklag till följd av sättningsskador i grundkonstruktionen. Sättningarna beror delvis på att lerjorden under byggnaderna har komprimerats och på att förekommande pålning består av träpålar som över tid utsatts för rötangrepp. Arbetena som kommer att utföras ska ske med idag vedertagen teknik, vilket innebär att betongbalkar ersätter funktionen hos rustbädden och att nya stålpålar kommer ersätta tidigare använda träpålar.

Skatterättsnämnden anser att utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete ska hänföras till utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart.

Kommentar

Av givna förutsättningar framgår att sättningsskador redan uppkommit och att byggnaderna är i behov av grundförstärkning för att förhindra fortsatta skador. Mot bakgrund härav är Skatterättsnämndens avgörande i linje med förarbeten och äldre rättspraxis. Huvudregeln är att utbyte av en byggnads varaktiga delar normalt sett är åtgärder som inte behövs vidtas under en byggnads livslängd. Sådana åtgärder bör därmed aktiveras. Om det däremot rör sig om utbyte av delar som skadats genom röta eller på jämförligt sätt bör omedelbart avdrag medges även för utgifter som avser åtgärder på varaktiga byggnadselement.

Nämnas ska att en ledamot var skiljaktig och menade att det saknades tillräckligt underlag för att nämnden skulle kunde ta ställning till hur stor del av kostnaderna som avser reparation och underhåll och hur stor del som avser förbättring. Frågan bör därför istället utredas inom ramen för ett ordinarie beskattningsförfarande och inte i form av ett förhandsbesked. Ansökan borde därför avvisas enligt honom.

Skatteverket som menar att hela utgiften är hänförlig till ombyggnad har överklagat förhandsbeskedet. Sista ordet är därför ännu inte är sagt.

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln