Proposition om ett svenskt tonnagebeskattningssystem

PwC-skatteradgivning-board-governance.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngDen 23 maj 2016 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om införande av ett svenskt system med tonnagebeskattning. Propositionen innehåller inga större förändringar mot lagrådsremissen i november 2015.

I februari tidigare år skrev vi ett blogginlägg om att en statlig utredning lämnat förslag om införande av ett svenskt tonnageskattesystem. I november bloggade vi på nytt om att regeringen lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om ett svenskt tonnagebeskattningssystem. Nu har regeringen alltså kommit med sin proposition. I propositionen föreslås att de nya reglerna ska träda ikraft något senare än i tidigare förslag, den 20 juli 2016, och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. En förutsättning är dock att EU-kommissionen lämnar sitt godkännande.

Propositionen överensstämmer i stort med såväl utredningsförslaget som lagrådsremissen, men den innehåller också några ändringar av betydelse. Bland annat gäller det tidpunkten för när ansökan senast ska ha lämnats in till Skatteverket för att kunna träda in i systemet. Ansökan ska lämnas senast fem månader före ingången av det första beskattningsår som ansökan avser. Ett företag som vill träda in i systemet redan för räkenskapsåret 2017 skulle därför behöva ansöka senast den 31 juli 2016.

I likhet med lagrådsremissen finns i propositionen ett förslag om att skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på inventarier (överavskrivningar) ska bestämmas vid inträdet i tonnagebeskattningssystemet. Mot bakgrund av kritik som framkommit under remissomgången har dock regeringen föreslagit en annan lagteknisk lösning för hanteringen av det så kallade skillnadsbeloppet, även om avsikten är att slutresultatet ska vara detsamma. Skillnadsbeloppet ska tas upp som intäkt det första tonnagebeskattade året, men avdrag får göras med högst samma belopp, förutsatt att en motsvarande avsättning till en så kallad överavskrivningsfond görs i räkenskaperna. Avsättningen ska därefter tas fram till beskattning med minst 25 procent vart femte år efter tonnagebeskattningsinträdet, om företaget inte ökat sitt tonnage på visst sätt. Regeringen framhåller att en fördel med det här systemet är att det påminner om den hantering som gäller för exempelvis periodiseringsfonder.

Regeringen har även gjort ett par mindre justeringar och förtydliganden i andra avseenden, exempelvis vad gäller möjligheten till räkenskapsenlig avskrivning och när ett inventarium ska hänföras till den tonnagebeskattade verksamheten eller den konventionellt beskattade verksamheten.

Kommentar

En intressant fråga är hur det föreslagna tonnagebeskattningssystemet ska finansieras. Enligt propositionen ska detta ske dels genom att en schablonintäkt tas ut på överavskrivningsfonden (likt systemet med periodiseringsfonder för juridiska personer), dels genom minskade anslag till statens transportinfrastruktur och det befintliga sjöfartsstödet från 2017. Just när det gäller sjöfartsstödet, som förenklat innebär att arbetsgivaren inte behöver betala sjömansskatt och socialavgifter för svenskregistrerade fartyg, saknas i dagsläget detaljer om vilken effekt det minskade anslaget skulle få. Det vi kan konstatera i det här läget är dock att anslaget till sjöfartsstödet minskas med 20 miljoner per år, vilket kan jämföras med att det i 2016 års budgetproposition angavs ett totalt anslag om cirka 1,6 miljarder. PwC följer utvecklingen med intresse och har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd

Har du frågor om företagsbeskattning?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln