Ökad möjlighet att tillämpa utomståenderegeln för fåmansföretagare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceNär en ej verksam delägare äger mer än 30 procent av aktierna i ett fåmansaktiebolag kan de verksamma delägarnas aktier undantas från de särkskilda skatteregler som normalt gäller för verksamma delägare (de så kallade 3:12-reglerna). Undantaget kallas för utomståenderegeln och har i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen fått en vidare tolkning än tidigare.

Högsta förvaltningsdomstolens dom gällde en aktieägare (A) som ägde aktier dels i ett bolag som han tillsammans med övriga delägare var verksam i, dels i ett passivt bolag som varken han eller de andra två delägarna var verksam i. Aktierna i det passiva bolaget omfattades av 3:12-reglerna för A på grund av att de två aktiebolagen bedrev ”samma eller likartad verksamhet”.

I det passiva bolaget fanns en delägare (B) vars aktier inte längre omfattades av 3:12-reglerna. Frågan gällde om utomståenderegeln kunde tillämpas för A:s aktier i det passiva bolaget tack vare B:s så kallade ”utomstående ägande”.

Skattverket ansåg att utomståenderegeln inte kunde tillämpas eftersom att det inte fanns någon utomstående ägare av aktierna i det andra bolaget där A var verksam. Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att bedömningen om utomstående ägande ska göras i det bolag där utomstående har rätt till utdelning och att utomståenderegeln därmed kan tillämpas för A:s aktier i det passiva bolaget.

För utomståenderegeln finns en karenstid som innebär att det utomstående ägandet ska ha existerat under minst fem år. A:s aktier i det passiva bolaget omfattas således av 3:12-reglerna i fem år från den tidpunkt då B blev utomstående ägare.

Kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande är en utvidgning av vilka bolag som får beaktas vid bedömning av utomstående ägande och innebär samtidigt en lättnad i den restriktiva praxis som finns avseende begreppet ”samma eller likartad verksamhet”. Tidigare tolkning av utomståenderegeln har begränsats till att omfatta utomstående ägande i det bolag som aktieägaren är verksam i.

För delägare som omfattas av 3:12-reglerna i passiva bolag på grund av begreppet samma eller likartad verksamhet kan det således finnas anledning att undersöka om utomståenderegeln kan tillämpas på innehavet.

Martin Vestman

Martin Vestman

Martin Vestman arbetar som skatterådgivare i Sundsvall och arbetar bland annat med rådgivning gentemot elitidrottsklubbar och ägarledda företag.
010-212 88 20
Martin Vestman works as tax advisor in Sundsvall and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
+46 10 212 88 20

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln