Obligatorisk registrering av ägare till juridiska personer – nytt lagförslag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0005_orangePenningtvättsutredningen lämnade nyligen sitt slutbetänkande "Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” (SOU 2016:8). Utredningen föreslår bland annat att en ny lag om registrering av ägare införs, i syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism, detta baserat på EU:s penningtvättsdirektiv.

Utredningen har också sett över den nuvarande penningtvättslagen och föreslagit vissa lagändringar.

Register över verkliga huvudmän

Lagen föreslås ställa krav på juridiska personer att känna till sina verkliga huvudmän (eng. UBO – ultimate beneficial owner) och vidarebefordra den informationen till myndigheter, verksamhetsutövare och till det centrala registret. En fysisk person som kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i en juridisk persons högsta beslutande organ eller motsvarande ska antas vara den juridiska personens verkliga huvudman.

Alla juridiska personer som bildats enligt svensk författning eller bildats i Sverige med avsikt att bedriva verksamhet här föreslås att omfattas. Vidare föreslås lagen omfatta även fysiska personer om dessa är förvaltare av en trust som bildats enligt utländsk rätt. Vissa juridiska personer ska undantas från lagens tillämpningsområde, exempelvis aktier som handlas på en reglerad marknad.

Insyn i registret

Den juridiska personen ska bland annat på begäran utan dröjsmål lämna ut dokumentation om dess verkliga huvudmannaskap till en myndighet. En juridisk person ska också på begäran av verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen tillhandahålla sådan dokumentation om verksamhetsutövaren genomför åtgärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en affärsrelation med den juridiska personen.

Tidplan

Lagförslaget inklusive de författningsändringar som utredningen föreslår ska träda i kraft den 26 juni 2017.

Kommentar

En svåravvägd men viktig balans mellan transparens och privatlivets helgd är viktig att uppnå. I rapporten Finding a balance between transparency and privacy har PwC Nederländerna undersökt hur implementeringen av EU:s penningtvättsdirektiv genomförs i tolv EU-länder samt även vilka farhågor som finns bland berörda parter.

Läs rapporten ”Finding a balance between transparency and privacy”

Sammanfattningsvis är införandet av ett register med information något av en revolution i Europa. Då det handlar om att anpassa svenska regler till ett EU-direktiv finns inte så stort manöverutrymme för den svenska lagstiftningen. Även om uppgifter om ägande i juridiska personer i Sverige redan idag många gånger är offentliga (till exempel aktieböcker) så är införandet av ett register ett stort steg.

Det är viktigt med en balans mellan transparency and privacy, detta då ett stort antal aktörer ”med ett berättigat intresse” kommer att få tillgång till registret. En för ingripande insyn, medför enligt min uppfattning, ett hot mot integriteten och risk för bedrägerier och hot.

Har du frågor om skatt?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vindkraftverk och statsstöd – planering av fastighetsskatten

Mot bakgrund av att det, enligt Skatteverket, inte går att dela upp statsstöd på del av en taxeringsenhet eller del av ett år kan det vara ...

Läs artikeln