Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om indirekt ägda ”trädabolag”

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceSkatteflyktslagen har ansetts tillämplig i fall där företagare säljer sitt verksamhetsbolag indirekt och förvaltar kapitalvinsten från försäljningen i annat aktiebolag samtidigt som verksamheten drivs vidare av samma person.

Bakgrund och fråga

Skatterättsnämnden (SRN) kom under sommaren 2014 fram till att skattskyldiga som genom så kallade ”interna aktieöverlåtelser” uppnått en ägarstruktur där de, enligt lagtextens ordalydelse, efter fem år inte längre skulle omfattas av de särskilda skattereglerna för delägare till fåmansföretag (3:12-reglerna), i praktiken utgjorde ett förfarande som stred mot skattflyktslagen.

Omständigheterna i de båda fallen var att ägarna samlat vinstmedel från näringsverksamheten i ett bolag (vinstbolag) som delägaren ägde indirekt genom ett holdingbolag samtidigt som de fortsatte att bedriva rörelsen vidare i aktiebolag som de ägde direkt som privatpersoner (verksamhetsbolag). Schematiskt kan ägastruktur beskrivas som i bild nedan:

garstruktur_Taxmattersartikel_FredrikRichter_150317

Syftet med ägarstrukturen var att aktierna i holdingbolaget skulle upphöra att vara ”kvalificerade aktier” efter en karensperiod om fem år. För den skattskyldige skulle detta medföra att en kapitalvinst beskattas med skattesats om 25 procent istället för enligt det schabloniserade 3:12-reglerna med skatt upp till cirka 57 procent.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer nu förhandsbeskeden.

Kommentar

Det var inte självklart att HFD skulle komma till slutsatsen att förfarandet är att anse som skatteflykt. Detta mot bakgrund av att Regeringsrätten i tidigare rättspraxis uttalat att avgränsningen för när aktier i fåmansföretag är ”kvalificerade aktier” uttömmande regleras i de så kallade 3:12-reglerna. HFD gör således återigen en extensiv tolkning av regelverkets tillämpningsområde.

Utgången av rättsfallet är principiellt intressant eftersom 3:12-reglerna idag i många fall medför en hårdare beskattning för företagare som indirekt säljer sitt företag till en närstående som vill driva familjeföretaget vidare än i de fall där delägaren istället säljer företaget till en extern part (eftersom företagaren i dessa fall inte tycks kunna nyttja ”karensregeln”). Denna asymmetri i regelverket utgör ett verkligt problem för företagare som önskar lämna över familjeföretaget till nästa generation.

Den förra regeringen tillsatte under 2014 en utredning för att bland annat analysera om den så kallade ”karensregeln” utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående. Utredningen skulle presenterat sitt förslag den 2 mars 2015. Den nya regeringen har emellertid gett utredaren ett tilläggsdirektiv (ändring av uppdraget) av vilket följer att i princip hela regelverket kring fåmansföretag ska ses över. Resultatet av den utredningen presenteras först i september 2016. Mot bakgrund av hur tilläggsdirektiven är utformade är sannolikheten stor för att utredningens kommer att föreslå ett högre skatteuttag från delägare i fåmansföretetag.

Att de så kallade 3:12-reglerna ger olika skatteeffekter beroende på om försäljningen av företaget görs till närstående eller till extern part är mycket olyckligt. Delägare som önskar lämna över företaget till nästa generation eller som kanske redan idag äger kapital från näringsverksamheten i så kallade ”trädabolag” rekommenderas att i god tid kontakta sin skatterådgivare och planera för ägarskiftet.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Fredrik Richter

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt – möjligheter och fallgropar för entreprenörer och dess anställda

Riksdagen har beslutat att övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten) ska avskaffas. De nya reglerna gäller ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2019: blir det enklare att driva företag under 2020?

Snart har ett år passerat sedan januariöverenskommelsen slöts. En överenskommelse som innehöll flera delar med syfte att förenkla för ...

Läs artikeln