Försäljning eller gåva av fastighet?

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngNär en fastighet överlåts från en privatperson till en närstående görs en bedömning av om transaktionen ska betraktas som ett köp eller en gåva med utgångspunkt i taxeringsvärdet för fastigheten. Har fastigheten förändrats sedan senaste fastighetstaxering anser Skatteverket att bedömningen ska göras utifrån det taxeringsvärde som skulle ha åsatts vid en taxering per överlåtelsetidpunkten.

Överlåtelse av fastigheter klassificeras skattemässigt som försäljning eller gåva med utgångspunkt i taxeringsvärdet för fastigheten, den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Överlåts en fastighet till ett pris som är lägre än taxeringsvärdet och det finns en gåvoavsikt betraktas överlåtelsen i normalfallet som en gåva. Överlåtaren beskattas i så fall inte för ersättningen.

Det är taxeringsvärdet för det år som överlåtelsen sker som ska användas vid jämförelsen av ersättning mot taxeringsvärdet. Skatteverket har dock i ett ställningstagande uttalat att det fastställda taxeringsvärdet inte ska ligga till grund för jämförelsen om det har inträffat något före överlåtelsen som skulle föranleda att ett nytt taxeringsvärde skulle beslutas vid nästa års fastighetstaxering. I sådant fall ska istället jämförelsen göras mot det taxeringsvärde som skulle ha gällt om fastighetstaxering hade skett med hänsyn till fastighetens egenskaper vid tidpunkten för överlåtelsen.

Kommentar

Ställningstagandet bör ses i ljuset av det ökade intresset för fastighetstransaktioner och dess effekter, se tidigare blogginlägg om gåvotransaktioner till aktiebolag, så kallade kattrumpor, och den pågående paketeringsutredningen som ska offentliggöras senare i veckan.

Privatpersoner som genomfört eller som planerar genomföra en gåvotransaktion bör stämma av om taxeringsvärdet är korrekt beräknat. Har det skett någon förändring i fastigheten som skulle göra att taxeringsvärdet skulle ändras vid en ny taxering kan det påverka beskattningen och hur transaktionen ska redovisas i deklarationen. Det kan till exempel röra sig om förändringar i markareal, om byggnad uppförts eller rivits eller att det skett avverkningar på fastigheten.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag och Martin arbetar med ägarledda företag och elitidrottsklubbar.
Mari-Helen: 010-212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: 010-212 88 20, martin.vestman@pwc.com
Mari-Helen Näslund and Martin Vestman works at PwC’s office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses and Martin Vestman works as tax advisor and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
Mari-Helen: +46 10 212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: +46 10 212 88 20, martin.vestman@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln