Företagsskattekommitténs förslag måste göras om

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeFinansministern Magdalena Andersson skriver på DI Debatt idag att ingen av de modeller som presenterades av kommittén i juni 2014 bör genomföras utan att de först genomgår en grundlig analys. En ny remittering av det slutliga förslaget är nödvändigt.

Företagsskattekommittén hade bland annat i uppdrag att göra de skattemässiga villkoren mer lika vid finansiering med eget och lånat kapital. Kommitténs huvudförslag innebär ett så kallat finansieringsavdrag jämfört med alternativförslaget som bygger på en så kallad EBIT-modell (Earnings before interest and tax). Båda förslagen innebär att finansiella kostnader får dras av fullt ut mot motsvarande intäkter.

Kritiken i remissvaren är omfattande, särskilt när det gäller vad som avses med finansiella kostnader. Stark kritik har också framförts mot förslagets effekter för fastighetsbranschen och att förslaget ska finansieras genom en halvering av kvarstående underskott. Sammantaget har de allra flesta remissinstanser avstyrkt båda modellerna i den form som föreslås.

Finansministerns bedömning är att ingen av modellerna bör genomföras utan att det först genomförs en grundlig analys. Målsättningen är dock alltjämt ett förslag som leder till en begränsning av ränteavdragen kombinerat med en lägre bolagsbeskattning. Eftersom en ökad nybyggnation är ett högt prioriterat mål för regeringen måste även konsekvenserna för bostadssektorn analyseras noga.

Finansministerns samlade bedömning är att EBIT-modellen är den modell som kan vara den som är bäst lämpad att utgå ifrån, trots de fördelar som finns med finansieringsavdraget. Det finns dock ett behov av att analysera om modellen slutligen ska baseras på resultatmåttet EBIT eller EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization). Det är också nödvändigt att analysera om det krävs särlösningar för vissa branscher – såsom finans- och fastighetsbranschen. Bedömningen är därför att både fortsatt dialog och en ny remittering av det slutliga förslaget från finansdepartementet kommer att vara nödvändig. Ett förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Kommentar

I artikeln lyfts vikten av internationellt gångbara regler som en anledning till att en EBIT/EBITDA-modell skulle vara att föredra även om en sådan modell inte uppfyller sitt syfte på samma sätt som huvudförslaget. Det framgår att den remisskritik som framförts har gett avtryck och att det finns ett behov av fortsatt dialog och analys - inte minst avseende behovet av särreglering för exempelvis finans- och fastighetsbranschen. Tidigare uttalanden om att ett nytt förslag kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017 bekräftas också.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln