Fastighetsfrågor i budgetpropositionen

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeI budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen bland annat att en utredning bör tillsättas för att se över förekomsten av fastighetspaketeringar och fastighetsbildningsåtgärder som verktyg för skatteplanering. Regeringen bedömer även att det är lämpligt att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheten att övervältra kostnader med anledning av infrastruktursatsningar på fastighetsägare.

Under torsdagsmorgonen presenterades budgetpropositionen för 2015. Budgetpropositionen innehåller bland annat ett antal förslag på nya utredningar som bör tillsättas för att se över vissa specifika frågeställningar. Två av dessa utredningsförslag berör särskilt fastighetsägare. Följande bedömning gör regeringen.

1. Paketering av fastigheter och stämpelskatt vid regleringsåtgärder

Skattekrediter kan erhållas genom så kallad paketering även då tillgångar säljs externt. Paketering är möjlig för alla typer av tillgångar, men får enligt regeringen större betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid och då fastigheter tillhör denna kategori får fastighetspaketering större betydelse än paketering av andra typer av tillgångar. En utredning bör därför tillsättas för att se över förekomsten av fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering. Även frågan om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om en lagändring av detta skäl är motiverad bör utredas i detta sammanhang.

2. Finansiering av infrastrukturprojekt

För många fastighetsägare innebär investeringar i infrastruktur att fastighetens markvärde ökar där investeringar görs. Regeringen avser därför att tillsätta en utredning för att undersöka hur större infrastrukturprojekt kan finansieras genom uttag av en särskild skatt eller avgift och om det är möjligt att utforma en skatt eller avgift som fångar upp de värdeökningar som uppkommer med anledning av en infrastruktursatsning.

Vad gäller Företagsskattekommitténs betänkande, som presenterades i juni 2014, innehåller budgetpropositionen endast ett kortfattat referat och något nytt presenteras inte i sammanhanget. Betänkandet har skickats ut på remiss och remisstiden går ut den 24 oktober 2014.

Kommentar

Skatteplanering genom paketering av fastigheter har varit ett omdebatterat ämne. Senast under augusti i år lyftes den frågan av tidigare finansministern Anders Borg att den kommersiella fastighetssektorn beskattas mindre än andra delar av näringslivet och att en utredning borde tillsättas för att bedöma vilka möjligheter som finns för att motverka paketering av fastigheter.

Frågan om stämpelskatt på fastighetsförvärv som sker genom fastighetsreglering är inte heller helt ny. I samband med införandet av stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning (partiell delning), framhöll Kammarkollegiet för egen del att stämpelskatt också borde tas ut vid förvärv som sker genom fastighetsreglering.

Vad gäller möjligheten att övervältra kostnader på fastighetsägare med anledning av infrastruktursatsningar, verkar utredningens syfte vara att presentera ett förslag där fastighetsägare kompenserar för den värdeökning fastighetsägarna får till följd av infrastrukturen. Det kan i sammanhanget noteras att kommunerna redan idag kan ta ut gatukostnadsersättning från fastighetsägaren.

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92
Katarina Menzel works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 47 92

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln