Ännu ett steg närmare införande av ett svenskt tonnageskattesystem

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-private-sectorI ett pressmeddelande har regeringen aviserat att det kommer att lämnas ett förslag för införande av ett svenskt tonnageskattesystem i budgetpropositionen 2016.

I februari tidigare år skrev vi ett blogginlägg om att en statlig utredning lämnat förslag om införande av ett svenskt tonnagesskattesystem för den svenska sjöfartsnäringen. Förslaget har varit ute på remiss och tillfrågade organisationer och myndigheter har varit övervägande positiva och understrukit betydelsen av att svensk tonnageskatt införs så snart som möjligt för att kunna stärka och utveckla den svenska sjöfartsnäringen.

Däremot har finansieringsmodellen kritiserats från många håll. Framför allt riktas kritiken mot att finansieringen av ett tonnageskattesystem delvis föreslås ske genom en minskning av det befintliga sjöfartsstödet. Remissinstanser menar istället att systemet på sikt kommer vara självfinansierande eftersom det kommer att leda till fler svenskflaggade fartyg och därmed ökade skatteintäkter.

Skatteverket avstyrker förslaget i sin helhet mot bakgrund av att särlösningar för en viss bransch ökar komplexiteten i ett redan komplext system samtidigt som det ger utrymme för skatteplanering.

Trots Skatteverkets kritik har regeringen nu bekräftat att man kommer att gå vidare med förslaget om ett svenskt tonnageskattesystem och att det blir en del av budgetpropositionen för 2016. Några utförligare detaljer kring utformningen av förslaget lämnas dock inte och det är därför svårt att förutsäga hur förslaget slutligen kommer att se ut i förhållande till det förslag utredningen presenterade. Regeringen anger att tonnageskattesystemet kommer att finansieras till hälften inom sjöfartsnäringen, genom justering av sjöfartsstödet och räntebeläggning av ackumulerade överavskrivningar.

Den 21 september i år ska regeringen överlämna budgetpropositionen – innefattande förslag till svensk tonnageskatt – till riksdagen. Eftersom tonnageskatten är ett statligt stöd måste det dock anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan införas vilket innebär att nya bestämmelser kommer kunna träda i kraft tidigast den 1 juli 2016.

Mer information om förslaget i sig finns i tidigare inlägg från den 10 februari 2015.

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdrag på efterställda skulder

Avdragsförbud för ränteutgifter på efterställda skulder ska tolkas så att den del av skulderna som på grund av avtrappningen i artikel 64 ...

Läs artikeln