Betalar du som fastighetsägare för mycket skatt?

‹ Tillbaka till artiklarna
JennieLarssonFastighetsbranschen

En genomgång av fastighetstaxeringen kan reducera den totala skattekostnaden för fastighetsägare. Frågan är aktuell för alla fastighetsägare oavsett skattesituation.

Att fastighetsbranschen är lågbeskattad är ett påstående som är och har varit föremål för debatt. Utgångspunkten är att fastighetsbolagen betalar lite bolagsskatt jämfört med andra branscher. Debatten har dock i princip endast handlat om bolagsskatten och någon diskussion avseende de, för branschen unika skatterna fastighetsskatt och stämpelskatt har inte förts i någon större utsträckning. Fastighetsbranschen är den enda bransch som betalar dessa skatter och endast under 2013 bidrog fastighetsägarna med ca 40 miljarder kr till statskassan*.

Bestämmande av taxeringsvärden enligt fastighetstaxeringsreglerna sker i mångt och mycket med schabloniserade beräkningar och Skatteverkets värderingsmetoder visar inte sällan stora avvikelser för enskilda fastigheter. För att få en korrekt taxering krävs att de redan schablonmässigt ifyllda uppgifterna i fastighetsdeklarationerna analyseras särskilt. Vår erfarenhet är att detta inte alltid sker i tillräcklig utsträckning. Rätt indata i form av till exempel ytor och hyresnivåer är av stor vikt för att åstadkomma en korrekt fastighetstaxering.

Fastighetstaxeringen förknippas främst med att utgöra underlaget för påförande av den fastighetsskatt som du som fastighetsägare betalar, vilket i sig ofta är en stor kostnad. Fastighetstaxeringen är dock även styrande för andra områden som påverkar den löpande beskattningen hos fastighetsägare.

Fastighetsskatt

Är eller har fastigheten varit föremål för investeringar? Beroende på vilka typer av åtgärder som har vidtagits och i vilken omfattning, kan investeringen ha en påverkan på fastighetstaxeringen och därmed storleken på fastighetsskatten.

Är fastigheten indelad i rätt byggnadstyp? Den verksamhet som bedrivs i lokalerna och/eller vid ett byte av hyresgäst kan ha påverkan på fastighetstaxeringen. Vi ser inte sällan att en fastighet kan bli helt befriad från fastighetsskatt med anledning av ett byte av hyresgäst. Även för befintliga fastigheter kan finnas möjligheter att tillskapa helt fastighetsskattebefriade fastigheter, så kallade specialfastigheter, beroende på vilka typer av hyresgäster som nyttjar lokalerna. En felaktig årlig debitering av fastighetsskatt kan i många fall återbetalas sex år bakåt i tiden.

Inkomstskatt

Är fastighetens avskrivningsunderlag korrekt? Vid förvärv av fastigheter ska anskaffningsutgiften fördelas mellan mark och byggnad utifrån de proportioner som gäller för fastighetens taxeringsvärde. Eftersom endast byggnadsvärdet och aldrig mark är skattemässigt avskrivningsbart är det viktigt att allokeringen av avskrivningsunderlaget sker med rätt utgångspunkter så att en korrekt årlig avskrivning erhålls.

Stämpelskatt

Vid förvärv av fastigheter beräknas stämpelskatten på det högsta av förvärvspriset och taxeringsvärdet för fastigheten. Om taxeringsvärdet är fel finns risk för en felaktig debitering av stämpelskatt.

Kontakta din rådgivare hos PwC för mer information.

Skriven av: Jennie Larsson och Marcus Lindqvist, tidigare anställda på PwC

Har du frågor om företagsbeskattning?

* Källa: Ekonomistyrningsverkets rapport ”Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013”, 2014-03-14.

Maya Lundin

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln