BEPS – Nya förslag gällande definitionen av fast driftställe

‹ Tillbaka till artiklarna

Slutrapporten för action 7, ”Preventing the Artificial Avoidance of PE status” är det tredje dokumentet avseende fasta driftställen inom ramen för BEPS-projektet och stämmer i stora delar överens med tidigare rapportutkast. Slutrapporten innehåller dock betydande ändringar, exempelvis en ny utformning av agentregeln som sannolikt kommer att innebära ett ökat antal situationer där fasta driftställen anses föreligga.

Förslaget i korthet:

Agentregeln

Den så kallade agentregeln i OECD:s modellavtal (artikel 5(5)) föreslås utvidgas så att den även omfattar kommissionärsstrukturer och liknande. Detta kommer till uttryck genom en ny formulering av regeln enligt vilken en person som agerar för ett utländskt företags räkning i en avtalsslutande stat genom att regelmässigt sluta avtal, eller regelmässigt innehar den ledande rollen som leder till att avtal rutinmässigt skrivs under av det utländska företaget, ska anses utgöra ett fast driftställe.

Undantag till agentregeln

I linje med tidigare rapportutkast ändras undantaget för oberoende representanter (artikel 5(6)) så att personer som är representanter i sin sedvanliga affärsverksamhet anses oberoende medan personer som princip uteslutande agerar åt ett eller flera företag och kan anses vara närstående till dessa inte ska anses vara oberoende.

Undantaget för verksamhet av förberedande och biträdande art

Undantaget för verksamhet av förberedande och biträdande art (artikel 5(4)) ändras så att de specifika aktiviteter som undantas från definitionen av fast driftställe enligt denna regel (a-e i regelns exempellista) ska anses utgöra verksamhet av förberedande och biträdande art förutsatt att aktiviteterna vid en helhetsbedömning anses vara just av förberedande eller biträdande art. Av slutrapporten framgår dock att länder som ett alternativ kan välja att fortsätta utgå från nuvarande utformning av regeln.

Anti-fragmentation rule

I slutrapporten föreslås, i linje med tidigare rapport, att en ny regel (anti-fragmentation rule) införs i undantaget för verksamhet av förberedande och biträdande art. Regeln avser att förhindra att företag delar upp verksamheter i flera olika projekt/bolag för att uppnå att respektive projekts/bolags aktiviteter kvalificerar som verksamhet av förberedande eller biträdande art som inte anses utgöra ett fast driftställe.

Allokering av vinster till fast driftställe

Slutrapporten tar inte upp enligt vilka principer allokering av vinster till fasta driftställen ska ske. Istället framgår att OECD fortsätter med detta arbete under nästa år med mål att publicera vägledning före utgången av 2016.

Kommentar

Det är viktigt att komma ihåg att ovan föreslagna ändringar i dagsläget inte har inkluderats i den nuvarande versionen av OECD:s modellavtal och att ingen ändring av motsvarande begrepp i inkomstskattelagen har skett. Bedömningen är att nödvändiga lagstiftningsåtgärder troligtvis kommer att vidtas för att införliva förslaget i samband med OECD:s leverans av den slutliga versionen av det multilaterala instrument som för närvarande tas fram. OECD siktar på att detta ska vara klart för frivillig signering den 31 december 2016. En tillämpning av de föreslagna reglerna i slutrapporten kräver ändringar av definitionen av fast driftställe i både svenska skatteavtal och i intern rätt. Det framgår också att definitionen av fast driftställe i redan ingångna avtal inte ska påverkas av de föreslagna ändringarna, utan endast gälla nya avtal eller efter omförhandling av existerande avtal. Vidare krävs att kommentaren uppdateras genom att inkludera de föreslagna ändringarna.

Förslaget i slutrapporten i dess helhet skulle innebära en betydligt vidare definition av fast driftställe jämfört med idag, framförallt vad gäller tillämpningen av den så kallade agentregeln i dess nya utformning. Färre företag och situationer kommer även att omfattas av de olika undantagsreglerna. Enligt vår uppfattning har OECD i sitt förslag till vissa delar misslyckats med att ge mer tydlig vägledning kring i vilka situationer som ett fast driftställe ska anses föreligga, även om en sådan tydlighet har eftersträvats. Som en följd av osäkerheten kommer troligtvis antalet tvister relaterade till fasta driftställen att öka.

Läs mer om BEPS action 7 i Tax Policy Bulletin

Har du frågor om företagsbeskattning?

Anna Berglund

Anna Berglund

Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-212 49 15

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln