Banklån med fåmansföretagsaktier som pant – Skatteverket förlorar tre pilotmål

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementEn företagare har lånat medel från en bank. Som säkerhet för lånet har företagaren lämnat privat ägda aktier i ett fåmansföretag. Skatteverket ansåg att fråga var om en så kallad förbjuden pantsättning och beskattade lånebeloppet som en tjänsteinkomst. Förvaltningsrätten fann att Skatteverket inte kunnat visa att det var en förbjuden pantsättning.

I sitt beslut har Skatteverket ansett att lånet i praktiken har lämnats med företagets tillgångar som pant.

Då Skatteverket ansett att detta är i strid med 11 kap 45 § inkomstsskattelagen (IL), det skattemässiga så kallade utvidgade låneförbudet, har Skatteverket beskattat lånebeloppet såsom inkomst av tjänst samt även påfört ett skattetillägg.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i tre pilotmål kommit fram till att Skatteverket inte kunnat visa att det har varit fråga om en förbjuden pantsättning.

Frågan i målen var om företagen ställt säkerhet för företagarens privata lån från banken.

I samband med att företagaren tog upp ett lån hos banken överfördes medel från företaget till banken som skulle förvalta dessa diskretionärt.

Förvaltningsrätten fann att då företagaren inte var legal ställföreträdare för företaget har denne inte kunnat ingå bindande avtal för företagets räkning och företaget inte kunde vara bunden av ett pantavtal mellan banken och företagaren. Vidare uttalar domstolen att det saknar betydelse om banken som villkor för beviljande av företagarens privata lån uppställt som krav att företagaren verkar för att teckna avtal om diskretionär förvaltning.

För att det ska röra sig om förbjuden pantsättning ska banken, i en situation där företagaren inte sköter sina åtaganden gentemot banken, ha rätt att tillgodogöra sig företagets tillgångar. Sammantaget fann domstolen att då Skatteverket inte gjort sannolikt att det var en förbjuden pantsättning ska företagaren inte beskattas för lånebeloppet. Skattetillägget undanröjdes också.

Eftersom domen avsåg en principiellt viktig fråga beviljades företagarna 100 000 kronor var i ersättning för rättegångskostnader.

Vår kommentar

Prövningen i förvaltningsrätten blev i slutändan helt en bevisfråga. Skatteverket kunde inte göra sannolikt att det var fråga om en förbjuden pantsättning. Om det är uteslutet att banken på något sätt direkt har rätt till bolagets tillgångar bör det rimligen vara svårt att vinna framgång med argumenten kring förbjuden pantsättning. Att banken genom en pantrealisation har möjlighet att tillgodogöra sig bolagets tillgångar är en annan sak. Det vill säga att om företagaren inte sköter sina åtaganden gentemot banken kommer banken att ta över aktierna i bolaget och kan då exempelvis likvidera bolaget för att erhålla betalning för det utlånade beloppet.

Avlutningsvis är vår uppfattning att det krävs en mycket noggrann analys vid upprättande av avtal i nu aktuella situationer.

/Peter Hellqvist och Oscar Warglo

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln