Banklån med fåmansföretagsaktier som pant

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngEn företagare har lånat medel från en bank. Som säkerhet för lånet har företagaren lämnat privatägda aktier i ett fåmansföretag. Kammarrätten har, mot Skatteverkets yrkande, beslutat att lånet inte ska beskattas som ett förbjudet lån.

Skatteverket har i sitt tidigare beslut ansett att lånet i praktiken har lämnats med företagets tillgångar som pant och därför är i strid med inkomstsskattelagen och det så kallade utvidgade låneförbudet. Skatteverket har därav beskattat lånebeloppet såsom löneinkomst med tillkommande skattetillägg.

Fråga var om företaget ställt en så kallad förbjuden säkerhet för företagarens privata lån från banken.

I samband med att företagaren tog upp ett lån hos banken överfördes medel från företaget till banken som skulle förvalta dessa diskretionärt.

Kammarrätten fann att det inte fanns någon handling som visar att bolagets kapital skulle utgöra säkerhet för företagarens lån. Vidare anförde domstolen att för att en åtgärd skulle kunna anses utgöra (ett förbjudet) ställande av säkerhet krävs att banken har rätt att tillgodogöra sig betalning ur säkerheten om låntagaren inte uppfyller sina åtaganden mot banken.

Kammarrätten fann också att Skatteverket inte visat att Bolagets avtal om diskretionär förvaltning på något sätt är kopplat till företagarens lån.

Sammantaget har Skatteverket inte visat att någon förbjuden pantsättning förekommit.

Eftersom det var en fråga till ledning för rättstillämpningen beviljades företagaren 62 500 kronor i ersättning för rättegångskostnader.

Vår kommentar

Prövningen i Kammarrätten blev helt en bevisfråga. Skatteverket kunde inte göra sannolikt att det var fråga om en förbjuden pantsättning. Om det är uteslutet att banken på något sätt direkt har rätt till bolagets tillgångar bör det rimligen vara svårt att vinna framgång med argumenten kring förbjuden pantsättning.

Vår uppfattning är att det här finns en rättsfråga, som dock nu inte prövades, om pantsättning över huvud taget träffas av 11 kap 45 § inkomstskattelagen i den utformning som lagtexten har. Men det är som sagt en annan rättsfråga.

Trots utgången i målet anser vi att det även i fortsättningen krävs en mycket noggrann analys vid upprättande av avtal i nu aktuella situationer.

Peter Hellqvist och Oscar Warglo

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln