Förslag om medfinansieringen inom sjukförsäkringen

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Ambulance-solid_0002_burgundy.pngSocial- och Finansdepartementet har inom ramen för regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro föreslagit lagändringar avseende medfinansieringen inom sjukförsäkringen. Detta innebär bland annat att kostnaden för sjukförsäkringsavgiften blir oförutsägbar för företagen.

Promemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8) har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Social- och Finansdepartementet. Arbetsgruppen har haft i uppdrag att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete. I syfte att bromsa de stigande sjukfrånvarotalen menar arbetsgruppen att arbetsgivaren bör få ett förstärkt kostnadsansvar för arbetstagarnas sjuk- och rehabiliteringspenning.

Förslaget i korthet

I promemorian föreslås att

  • arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen,
  • det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor, som gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare,
  • personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar,
  • arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter (från 31,42 % till 31,26 %)
  • den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto.

Förslaget innebär att en lag om en särskild sjukförsäkringsavgift ska införas. Den särskilda sjukförsäkringsavgiften ska betalas av arbetsgivare och ska med vissa begränsningar beräknas på ett avgiftsunderlag bestående av sjukpenning och rehabiliteringspenning som har lämnats till arbetstagare hos arbetsgivaren. Enligt förslaget ska arbetsgivare betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av underlaget. Ett fribelopp om 33 500 kronor införs. Detta innebär att bara särskild sjukförsäkringsavgift som överstiger 33 500 kronor under ett avgiftsår behöver betalas. Detta gäller alla arbetsgivare men är tänkt som ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare.

Den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto. Försäkringskassan ska underrätta Skatteverket om beslutet och om de övriga uppgifter som behövs för betalning och återbetalning av avgiften. Beslut om den särskilda sjukförsäkringsavgiften ska gälla omedelbart.

Tidplan

Förslaget är nu ute på remiss och remissvaren från de drygt 80 remissinstanserna ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 7 juni 2016.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Kommentar

Eftersom det är Socialdepartementet som står som avsändare av promemorian är det en stor risk att många företag missar att detta är ett förslag som kan innebära ökade kostnader för de arbetsgivare som har anställda som är sjuka i mer än tre månader.

Redan nu har dock förslaget fått kritik och bland annat Svenskt Näringsliv har dragit igång en kampanj för att stoppa förslaget. Kritiken går bland annat ut på att man menar att förslaget innebär oförutsedda kostnader för företagen då du som företagare inte på förhand kan veta om du har en medarbetare som kommer att bli långvarigt sjukskriven och du har väldigt små möjligheter att påverka det.

Förslaget väcker många frågor dels av principiell natur, dels mer praktisk. Idag har vi ett system där arbetsgivaravgiften är en form av kollektiv försäkring, det vill säga alla arbetsgivare ansvarar gemensamt för att betala in arbetsgivaravgifter som ska finansiera det sociala trygghetssystemet. Med detta förslag går man ifrån den principen och låter de företag som har långtidssjukskrivna direkt stå för större andel av kostnaden för dessa. Rent praktiskt måste företagen även fortsättningsvis löpande betala arbetsgivaravgifter (sänkta med 0,16 procentenheter) men i tillägg till detta ska företaget även betala den nu föreslagna sjukförsäkringsavgiften. Det finns därför all anledning att bevaka detta förslag och se om just ditt företag kan påverkas om förslaget går igenom. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Skriven av: Karin Norberg, tidigare anställd på PwC.

Har du frågor om personbeskattning?

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.
010-212 54 93
Christina Grape works at PwC’s Stockholm office, providing VAT advisory services, and specialises in issues relating to VAT on property.
+46 10 212 54 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2020

Privata kostnader, förmåner som inte redovisats och städ- och transportbranschen. Här är områdena som Skatteverket kontrollerar extra noga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln