Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Av Sophie Ekberg, 5 december 2017

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglernaDen 30 november överlämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med betänkandet har varit att förenkla beräkningen av skattetilllägg och förstärka dess preventiva effekt, samt att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Kritik har riktats mot komplexiteten i sättet att beräkna skattetillägg, att skattetilläggets storlek är svår att förutse och mot orättvisa i systemet. För närvarande uppgår skattetillägget vid slutlig skatt enligt huvudregeln till 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för den som har lämnat uppgiften. På annan skatt uppgår skattetillägget till 20 procent. Om den oriktiga uppgiften skulle ha medfört underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst, beräknas skattetillägget på en fjärdedel av det underskott som felaktigt skulle ha tillgodoräknats. Utredningens förslag innebär att skattetillägget vid inkomstbeskattningen dels ska beräknas på underlag av det undanhållna beloppet i stället för den undandragna skatten, dels ska beräknas lika vid överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och tjänst.

Utredningen föreslår att skattetillägg som huvudregel ska tas ut med 15 procent av det undanhållna beloppet, det vill säga det belopp som inte skulle ha beskattats enligt inkomstskattelagen. Detsamma ska enligt utredningen gälla om en oriktig uppgift skulle ha medfört ett sådant underskott av näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma beskattningsår. När det gäller annan skatt än inkomstskatt, exempelvis mervärdesskatt, punktskatter, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, ska skattetillägg som huvudregel tas ut med 20 procent av den undandragna skatten. Utredningen föreslår även att förhöjt skattetillägg ska tas ut i fall där det är fråga om undandragande av betydande skattebelopp (mer än 20 prisbasbelopp vid inkomstskatt och mer än 10 prisbasbelopp vid andra skatter än inkomstskatt), om det är fråga om upprepade felaktigheter och vid skönsbeskattning med anledning av att deklaration saknas eller då skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av brister i inlämnad deklaration. Skattetillägget ska då istället tas ut med 25 procent av det belopp som inte skulle ha beskattats enligt inkomstskattelagen respektive 27 procent vid andra skatter än inkomstskatt.

Utredningen har ansett att ett takbelopp för skattetillägg inte bör införas. Däremot föreslår utredningen att lägre skattetillägg än i normalfallet ska tillämpas i två fall, vid periodiseringsfel och när en inkomst har redovisats i fel inkomstslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Har du frågor om skatt?

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Sophie Ekberg

Sophie Ekberg
Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsbeskattning, med särskilt fokus på deklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 66 82
Sophie Ekberg works at PwC's office in Stockholm with corporate taxation.
+46 10-212 66 82

sophie.a.ekberg@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.