Skattehöjningar för ägare till fåmansföretagen i nya 3:12-utredningen

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceBesked om den av regeringen aviserade översynen av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag har nu kommit. Frågan är vilka förändringar som utredningen kommer att leda till? Utredningen avser en översyn av hela 3:12-systemet.

I bakgrunden till den översyn som nu ska göras anges bland annat.

”Företag och deras ägare ska ha goda skattemässiga villkor, och skatter ska tas ut på ett effektivt sätt. Det är viktigt att stimulera företagande, öka investeringar och skapa nya arbetstillfällen. Utformningen av 3:12-reglerna är av betydelse för incitamenten att starta, driva och utveckla företag. Vid utformningen av reglerna är det viktigt att hitta en bra balans mellan syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt samt syftet att förhindra inkomstomvandling.”

”Spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst har ökat sedan 1990 års skattereform. Förändringarna har sammantaget medfört att reglerna blivit mer förmånliga för verksamma delägare i fåmansföretag samtidigt som möjligheterna till inkomstomvandling har ökat. En omständighet som talar för att reglerna skapar stora möjligheter att ta ut kapitalbeskattad inkomst är att de gränsbelopp som beräknas varje år är betydligt större än de gränsbelopp som faktiskt kommer att kunna utnyttjas. Det finns därför anledning att göra en översyn av regelverket för att begränsa skattemässig inkomstomvandling.”

I direktiven pekas följande regler ut som utredningen ska analysera och föreslå förändringar av.

 • Storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln.
 • Förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln.
 • Reglerna för beräkning av kapitalavkastning.
 • Storleken på det lönebaserade utrymmet.
 • Förutsättningarna för att få beräkna ett lönebaserat utrymme.
 • Reglerna om sparat utdelningsutrymme.
 • Takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst.
 • Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen.

”Utredningen ska med utgångspunkt i den genomförda analysen lämna förslag till de förändringar av 3:12-reglerna som utredningen finner lämpliga för att begränsa skattemässig inkomstomvandling.”

Följande konkreta förändringar kan enligt direktiven bli aktuella.

 • ”När det gäller analysen av om förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln bör förändras, bör utredningen särskilt undersöka om det bör införas ett aktivitetskrav på företagsnivå.
 • I analysen av om storleken på det lönebaserade utrymmet bör förändras ska utredningen särskilt ta ställning till hur stor andel av löneunderlaget som bör utgöra lönebaserat utrymme samt om delägarens egen lön bör ingå i löneunderlaget.
 • När det gäller analysen av det lönebaserade utrymmet ska utredningen också särskilt ta ställning till om löneuttagskravet och kapitalandelskravet bör förändras samt om ytterligare krav för att få beräkna ett lönebaserat utrymme bör införas.
 • När det gäller analysen av reglerna om sparat utdelningsutrymme ska utredningen särskilt ta ställning till om reglerna om uppräkning av sparat utdelningsutrymme och möjligheterna att spara detta utrymme till senare år bör förändras.

I konsekvensbeskrivningen anges att en utgångspunkt för uppdraget är att de förslag som utredningen lämnar sammantaget inte ska medföra minskade utan ökade skatteintäkter.”

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2016.

Kommentar

De dåliga nyheterna för ägare till fåmansföretag är att denna översyn görs med den uttryckliga utgångspunkten att förändringarna sammantaget ska leda till ökade skatteintäkter. Och att reglerna åter ska ändras. Den goda nyheten skulle kunna varit att huvuddelen av förslagen sannolikt inte införs förrän 2018, om utredningen ska vara klar hösten 2016 och förslagen sedan beredas. Men inte ens det är en god nyhet då en betydande osäkerhet kring reglerna uppkommer under denna period. En tidigare ändring i något visst fall kan heller inte uteslutas.

PwC har under sommaren och hösten 2014 pekat på att särskilt följande ägare bör ha en ökad handlingsberedskap inför eventuella förändringar och ha en skattestrategi kring sitt ägande.

 • Ägare med stora sparade gränsbelopp.
 • Ägare som funderar på att sälja sitt bolag och lägga det i träda.
 • Ägare som står inför ett generationsskifte.
 • Ägare som använder dagens förenklingsregel, eller avser att använda den.
 • Ägare med ett betydande eget kapital i bolaget.
 • Ägare med många anställda.

Denna uppmaning förtjänar nu att upprepas.

De förändringar som nu ska utredas står i bjärt kontrast till de, i många fall, långtgående förbättringar som infördes 2013.

Hans Peter Larsson och Peter Hellqvist

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln