<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper information om arbetet kring digital beskattning

I fredags den 31 januari publicerade OECD ett uttalande om status för arbetet kring digital beskattning (pelare 1) samt viss information om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Synpunkter på Skatteverkets rättsfallskommentar på HFD-dom gällande internprissättning

Skatteverket har publicerat en rättsfallskommentar på Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) internprissättningsmål (mål nr 1913-18). Vi har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Viktiga principer inom internprissättning fastslagna av HFD

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgjorde nyligen ett internprissättningsmål gällande fakta och bevis vid bedömning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisering kopplat till internprissättning och fasta driftställen

OECD har publicerat ett förslag på hur den digitala ekonomin kan komma att beskattas i framtiden. Beskattningen föreslås utgå mer från var ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD:s utkast gällande prissättning av finansiella transaktioner

Drygt ett år försenat har OECD släppt sitt första utkast om vägledning för prissättning av finansiella transaktioner. Kortfattat innebär ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ska ett bolags verksamhet bedömas separat eller som en helhet?

Ett bolags internprissättning justerades efter att Skatteverket bedömt att nyförsäljningen och serviceverksamheten inte kunde bedömas som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Coca-Cola vs IRS i ett av de största internprissättningsmålen genom tiderna

I veckan inleddes en av de största skattetvisterna inom internprissättningsområdet efter att den amerikanska skattemyndigheten (IRS) ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Även dåliga beslut kring upphandling av externa tjänster är per definition affärsmässiga och avdragsgilla

Skattemyndigheter i många länder ifrågasätter ofta nivån på kostnader för tjänster och utlägg som utförts, upphandlats och fakturerats ut ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om genomförande av en historisk skattereform i USA

Igår kväll, svensk tid, gav den amerikanska kongressen sitt slutliga godkännande till kammaren och senatskonferens-kommittéavtalet om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncernintern finansiering – saker att beakta?

Det har visat sig innebära stora utmaningar för multinationella koncerner när internprissättning av koncernintern treasuryverksamhet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Amerikansk skattereform kan få betydande konsekvenser för svenska bolag verksamma i USA

En omfattande och revolutionerande skattereform föreslås i USA. Blir förslaget verklighet kommer det att innebära att beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolag upptaxerades efter att avtalad internprissättning inte följts

Ett bolag blev upptaxerat efter att avtalad internprissättning inte följts i praktiken. Vikten av att noga tänka igenom utformningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncerninterna räntenivåer utmanas världen över

Det finns en tydlig trend bland skattemyndigheter att ifrågasätta koncerninterna finansieringslösningar. Nyligen uppjusterades en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förbättrade tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EU

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) har enats om ett förslag på direktiv för dubbelbeskattningslösningar inom EU. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transfer pricing – rättsfall i Ryssland visar på vikten av dokumentation

Ett ryskt bolag blev skyldigt att betala ytterligare skatt och straffavgifter i Ryssland då de inte inkommit med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ömsesidig överenskommelse har bedömts bindande gentemot lokala myndigheter

En kanadensisk domstol har nyligen fastställt i dom att en ömsesidig överenskommelse mellan två kompetenta myndigheter har bindande verkan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Riksdagen antar nya regler för internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering

Den 1 mars 2017 antog riksdagen, regeringens lagförslag avseende dokumentation vid internprissättning och land-för-land rapportering på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya regler för öppenhet kring internprissättning i Kina

Den nya kinesiska lagstiftningen kring internprissättning går längre än OECD:s Based Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 13 om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattetransparens – alltmer i fokus för både företag och lagstiftare

Nu kommer vår senaste uppdatering av Tax transparency and country-by-country reporting – BEPS and beyond. Publikationen innehåller en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen föreslår förändrade dokumentationsregler för internprissättning

Finansdepartementets förslag till införande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringarna i internationella skatteregler – positivt eller negativt för Sverige?

I Dagens Industri den 19 oktober gick det att läsa att de införda förändringarna i de internationella skattereglerna kan få bolag att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Byte till nytt låneavtal med marknadsmässig ränta träffas av korrigeringsregeln

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att korrigeringsregeln i inkomstskattelagen kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar i riktlinjerna för internprissättning godkända

Den 23 maj godkände OECD ändringarna av riktlinjerna för multinationella företag och skatteförvaltningar gällande internprissättning, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Skatteverkets förtydligande av internprissättning

Skatteverket framför i sitt förtydligande att de förändringar som har gjorts i samband med BEPS handlingsplan action 8-10 till OECD:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så påverkas svenska företag av BEPS

OECD:s slutrapporter avseende BEPS är omfattande och innehåller mer än 1600 sidor analys och rekommendationer. Hur de här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Guide för internprissättningsregler världen över

I vår senaste upplaga av International Transfer Pricing 2015/16 får du en användarvänlig referensguide som beskriver ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Föreslagna förändringar av armlängdsprincipen

De förändrade riktlinjerna utifrån innehållet i BEPS handlingsplan action 8-10 ger en fördjupad vägledning på en rad viktiga områden inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Informationsutbyte av förhandsbesked inom EU

Europeiska rådet har enats om ett utkast till ändring av rådets direktiv nr 2011616/EU genom vilket man vill införa ett automatiskt utbyte ...

Läs artikeln
Dela