Föreslagna förändringar i riktlinjerna för internprissättning godkända

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngDen 23 maj godkände OECD ändringarna av riktlinjerna för multinationella företag och skatteförvaltningar gällande internprissättning, internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering enligt BEPS åtgärdspunkter 8–10 och 13. Dessa ändringar skapar större klarhet och rättslig säkerhet.

De godkända ändringarna innebär att BEPS åtgärder i fråga om internprissättning införlivas med riktlinjerna för internprissättning samt med OECD-rådets rekommendation ”Determination of Transfer Pricing Between Associated Enterprises”. Eftersom riktlinjerna om internprissättning är införlivade med den nationella lagstiftningen i en del länder, ibland med direkt hänvisning till riktlinjerna som sådana, betyder denna uppdatering att statusen hos BEPS-ändringarna preciseras ytterligare.

Arbetet fortsätter med att göra konsekvensändringar i övriga delar av riktlinjerna för internprissättning, i synnerhet kapitel IX ”Omstruktureringar”. Detta arbete är långt framskridet, och en arbetsgrupp inom OECD:s kommitté för skattefrågor förväntas snart uppmana berörda parter att kommentera konsekvensändringarna i syfte att kontrollera att de verkliga eller upplevda inkonsekvenserna i förhållande till de reviderade delarna av riktlinjerna har åtgärdats och upprepningar rensats bort.

Konsekvensändringarna kommer troligen att godkännas senare under 2016. Fram tills dess ska bestämmelserna i riktlinjerna anses överensstämma med de bestämmelser som ändrades till följd av BEPS-rapporter från 2015 om åtgärdspunkterna 8-10 respektive 13. I händelse av motstridigheter gäller de ändrade bestämmelserna.

Kommentarer

Skatteverket meddelade den 22 december 2015 att de nya riktlinjerna ska tillämpas omedelbart och att de även kan tillämpas vid revisioner hädanefter. Eftersom OECD inte fattade det formella godkännandebeslutet förrän den 23 maj 2016 kan Skatteverkets uttalande redan i december tyckas vara något förhastat. Vår bedömning är dock att det i praktiken inte är sannolikt att datumet för OECD:s uppfattning skulle ha någon betydande inverkan på från vilket datum de reviderade riktlinjerna kommer att börja tillämpas vid skatterevisioner. Vår känsla är att ändringarna redan i höstas började tillämpas av Skatteverket. Dock blir det intressant att se hur domstolar kommer att agera, detta med tanke på att kammarrätten i ett ärende nyligen uttalat att föreslagna ändringar i icke slutliga versioner från OECD inte ska läggas till grund för en bedömning av hur armlängdsprincipen ska tolkas i en viss situation. Följaktligen blir det intressant att se om den 23 maj 2016 kommer att bli ett betydelsefullt datum i framtida domstolsutslag.

Det är också intressant att notera att OECD i sitt pressmeddelande nämner att det finns inkonsekvenser mellan de ändringar som nu gjorts och existerande skrivningar i kapitel IX ”Omstruktureringar”. Frågan som då uppstår är hur existerande situationer ska bedömas i samband med dessa inkonsekvenser som tydligen finns mellan de generella riktlinjerna i kapitel I och i kapitel IX ”Omstruktureringar” fram till att de nödvändiga justeringarna dels publicerats och dels fastställts av OECD-rådet.

I ljuset av detta är också Skatteverkets generella uttalande om retroaktiv tillämpning än mer förvånande än tidigare, och vi anser det som tveksamt att en domstol avseende en redan genomförd transaktion kan döma till nackdel för en skattskyldig som följt nuvarande ordalydelse av kapitel IX avseende en fråga där nu en korrigering av texten anses som nödvändig av OECD.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln