<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inför slutrapporteringen av BEPS

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeDen 5 oktober förväntas OECD:s BEPS-projekt vara färdigställt. BEPS är beteckningen för ”Base Erosion and Profit Shifting” och är ett initiativ framtaget av OECD med stöd av G20-länderna i syfte att motverka omotiverade vinstöverföringar vilket ytterst leder till en erodering av den nationella skattebasen. Missa inte vårt webseminarium den 7 oktober om rapporten.

BEPS-projektet är en effekt av politiska påtryckningar från världssamfundet där diskussionerna har präglats av moraliska frågeställningar (”fair share of taxes”) snarare än regelefterlevnad. Till följd av rapportens publicering träder implementeringsfasen in och vi har således sammanfattat projektets 15 handlingspunkter.

1. Digitala Ekonomin, intresset av att kunna beskatta den digitala ekonomin har varit en drivande kraft bakom BEPS ursprungliga handlingsplan. Särskilda länder vill beskatta vinsterna i denna sektor baserat på var den skattskyldiges produkter brukas. Förespråkarna bakom denna handlingspunkt vill införa en inkomstskatt som använder samma faktor som omsättningsskatten för att beräkna intäkterna. Då olika länder förespråkar olika angreppssätt kommer rapporten från OECD med största sannolikhet inte att inkludera ett enskilt rekommenderat handlingsalternativ.

2. Hybrider, syftet är att undvika möjligheten till både avdrag och icke-beskattning alternativt dubbla avdrag, för en och samma betalning. De föreslagna reglerna är komplicerade och kräver att länderna tar hänsyn till varandras primära och defensiva regler. Bakgrunden till denna handlingspunkt är att se till att skattepliktiga vinster inte flyttas mellan länder och undgår beskattning som ett resultat av oförenlig lagstiftning gällande finansiella instrument.

3. Controlled Foreign Corporation (”CFC”), OECD hoppas genom detta förslag kunna förstärka CFC-reglerna och således säkerhetsställa att skattebetalare inte överför lågbeskattade inkomster till utländska dotterbolag. Det är troligt att OECD:s rekommendation kommer att innehålla fler än ett alternativ med en palett av alternativa angreppssätt.

4. Ränteavdragsregler, OECD:s intention är att föreslå ”best practices” vad avser regler som motverkar erodering av skattebaser och allokering av vinster genom räntor eller andra typer av ränteliknande finansiella betalningar. Reglerna kommer förmodligen bestå av restriktioner avseende företags möjlighet till ränteavdrag genom att tillämpa en benchmark-ratio (mellan 10-30 procent) av bolagets vinst, tillgångar eller dess egna kapital.

5. Skadlig skattekonkurrens, för att stoppa skadlig skattekonkurrens vill OECD införa åtgärder som motverkar låg beskattning av vissa inkomster, till exempel intäkter för intellectual property och ränteintäkter, under förutsättningar som skadar skattekonkurrensen. Det finns även ett intresse av att upphäva effekten av olagliga statsstöd som kan skapa en förmånlig skatteposition.

6. Missbruk av skatteavtal, åtgärdens främsta mål är att förhindra att skatteavtal används i syfte att undvika eller minska skatt genom bland annat ”treaty-shopping”. Givet att olika länder förespråkar olika lösningar, är det troligt att OECD håller fast vid rätten för länder att välja mellan ett test av ”syftet med transaktionen” och ”begränsningsreglering”.

7. Fast driftställe: Genom förslaget hoppas OECD kunna undvika missbruk av de existerande reglerna om fasta driftställen genom att införa delvis en lägre tröskel för när ett fast driftställe anses finnas samt en snävare undantagsregel. Detta skall även möjliggöras genom att utöka omfånget av vilka typer av verksamhet som kan ge upphov till ett fast driftställe. På grund av tydlig opposition mot det tidigare förslaget antas OECD:s slutliga förslag vara mindre extensivt utformat.

8-10. Transfer Pricing-riktlinjer, dessa åtgärder har för avsikt att begränsa specifika internprissättningsmetoder och missbruk av dessa. OECD vill bland annat säkerhetsställa att internprissättning rörande immateriella rättigheter stämmer överens med det faktiska värdeskapandet (åtgärd 8). Vad gäller risk och kapital skall vinstallokeringen vara i linje med de värdeskapande funktionernas lokalisering (åtgärd 9). Riskerna ska allokeras till ”risk management”-funktionen och inte baserat på kontrakt. För andra högrisktransaktioner skall regelverket förenklas och erodering av skattebasen undvikas. Det skall även förtydligas hur vinstdelningsmodeller ska användas när till exempel två parter i samma transaktion båda utfört unika och värdefulla insatser för transaktionen (åtgärd 10).

11. Förbättring av informationsanalys, kräver att OECD tar fram metoder för att kvantifiera förekomsten av BEPS samt mäta nyttan eller effekten av BEPS-projektet.

12. Obligatorisk informationsplikt, OECD föreslår genom denna punkt att utöka kravet på informationslämnande från skattskyldiga gällande deras skattestruktur och eventuell skatteplanering. Informationsplikten skall göra det möjligt för skattemyndigheter att inhämta ännu mer information.

13. Transfer Pricing-dokumentation, G-20 har i denna del kommit överens om att internprissättningsdokumentationen ska bestå av en Master File innehållande specifik information som är relevant för alla bolag i koncernen. Dokumentationen ska även bestå av en Local File som särskilt beskriver det lokala bolaget och de koncerninterna transaktioner det är del av. Avslutningsvis ska dokumentationen bestå av en land-för-land rapportering (Country by Country-rapport), innehållande aggregerad data för varje land där koncernen har dotterbolag samt information om respektive legal enhets funktioner, samt (i vissa fall) ytterligare dokumentation baserad på lokala krav.

14. Tvistelösning, OECD har för avsikt att förbättra tvistelösningsmekanismer för att undanröja dubbelbeskattning. En hårdare skrivelse om krav på länder att komma överens förväntats men tvingande skiljeförfarande lär inte föreslås.

15. Multilateralt skattetavtal, i hopp om att undvika en mycket lång process av omförhandling av befintliga skatteavtal har OECD undersökt möjligheten att införa ett multilateralt instrument för att se till att BEPS implementeras enhetligt i alla länder.

Kommentar

BEPS-projektet är det mest omfattande initiativet inom området för internationell skatt. Förslaget kommer delvis att leda till en lägre tröskel för fasta driftställen samt att mer fokus läggs på substans och beslutsfattande. OECD vill även införa nya dokumentationsregler samt höja kraven på transparens och göra det möjligt för myndigheter att inhämta känslig information.

Webseminarium om BEPS

Onsdagen den 7 oktober klockan 17:00 svensk tid bjuder vi in till webseminarium om OECD:s slutliga rapport om BEPS. På seminariet kommer vi att gå igenom projektet i sin helhet och även titta på vad vi kan förvänta oss framåt gällande implementationen.

Tid: Onsdagen den 7 oktober 2015 klockan 17:00 (svensk tid). Seminariet hålls på engelska. Genom att anmäla dig får du även möjlighet att lyssna på webseminariet vid ett senare tillfälle.

Läs mer och registrera dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln