Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Koncernintern finansiering – saker att beakta?

Koncernintern finansiering – saker att beakta?Det har visat sig innebära stora utmaningar för multinationella koncerner när internprissättning av koncernintern treasuryverksamhet och finansiering hamnat under ökad lupp. Med dagens låga ränteläge har koncerner möjlighet att anpassa sina interna policys för koncerninterna finansiella tjänster, utan lika stora effekter som tidigare.

Oavsett vilken typ av finansieringsstruktur ett bolag väljer att ha, krävs en korrekt (armlängdsmässig) ersättning för koncerninterna finansiella tjänster. För att fastställa vad som utgör en korrekt (armlängdsmässig) prissättning måste en analys av aktuell situation och policy göras. En korrekt prissättning fastställs vanligtvis med hjälp av traditionella transaktionsbaserade internprissättningsmetoder som bygger på en jämförelse med motsvarande transaktioner mellan oberoende parter (till exempel handel med obligationer som prissätter risk löpande baserat på varierande villkor). Baserat på oberoende prisuppgifter kan koncerner anta en centraliserad finansieringsmodell, och därmed fastställa och försvara sina interna priser på ett relativt effektivt sätt.

OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) initiativ under det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) och de nya internationella riktlinjer som formats därav,har inneburit utmaningar för internationella bolag som engagerar sig i transaktioner mellan olika länder. Inom kort förväntas dessa regler kompletteras med detaljerade regler kring prissättning av finansiella transaktioner. Med tanke på det nuvarande låga ränteläget och avsaknaden av detaljerade regler har dock riskerna varit begränsade, likaså intresset av att granska dylika transaktioner från skattemyndigheternas sida. Understrykas bör att nämnda risker tenderar att komma upp till ytan vid ett förhöjt ränteläge, med ökade transaktionsvolymer och därmed skatteeffekt som följd. Det är också troligt att skattemyndigheter kommer att tillämpa kommande regler, inte bara framåtriktat utan även retroaktivt.

Metodiken för de traditionella transaktionsbaserade metoderna som numera förespråkas tar särskilt sikte på de risker som kan hänföras till finansiella transaktioner och anger fördelningen av dessa som den främsta indikatorn på lämplig kompensationsfördelning. Följaktligen bör bolagen noga analysera huruvida den slutliga prissättningen, och ersättningen som betalas för tjänsterna internt, ligger i linje med respektive risk- och ansvarstagande för respektive part. Därtill kommer BEPS-projektets nya dokumentationskrav enligt vilka bolag ska redogöra för finansieringsstrategier och hänförliga internprissättningsmodeller som i sin tur ska bevisas vara väl underbyggda och robusta.

I ljuset av ökat fokus på risktagande, måste multinationella bolag se till att varje finansiell gränsöverskridande transaktion identifieras och noga analyseras där prissättning i relation till beslutsfattande och risktagande ska vara vägledande. På grund av den ständigt föränderliga internationella finansmarknaden (till exempel räntenivåer som ovan nämnt) och bolagens olika sätt att strukturera sin interna finansiering, kan dock alternativa metoder vara lämpliga för att antingen ersätta eller komplettera de traditionella internprissättningsmetoderna. Under de alternativa metoderna anses aspekter som parters likviditet, kassaflöden och kassahantering samt finansmarknadens dynamik spela en roll för prissättningen av finansiella tjänster. Följaktligen uppstår viss friktion när bolagen dels ska ta risktagande och beslutsfattande i beaktande, dels låta andra relevanta aspekter som utgör en viktig del i prissättningen av just finansiella tjänster vara del av internprissättningsmetodiken. Dagens låga ränteläge ger dock en ypperlig möjlighet för koncerner att korrigera och anpassa sina interna policys för den här typen av verksamhet.

Kommentar

Vi är många som med spänning väntar på nya riktlinjer från OECD gällande finansiella transaktioner mellan närstående parter. De nya riktlinjerna förväntas ge vägledning och förtydligande inom området för prissättning av koncerninterna finansiella tjänster och tros komma under den tidigare delen av 2018.

Under tiden är vi på PwC gärna bollplank för den här typen av frågor, där vi kan erbjuda såväl generell skatterådgivning för finansiell verksamhet och specifikt vad gäller internprissättning av finansiella koncerninterna tjänster och finansieringsmodeller.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão

Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão
Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Emiliha arbetar arbetar med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Emiliha: 010-212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão works at PwC’s office in Stockholm. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Emiliha works with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Emiliha: +46 10 212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.