<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

BEPS - var står vi nu och vad är nästa steg?

BEPS-projektet påbörjades för två år sedan och nu är OECD nästan i mål. Efter att rapporterna har färdigställts och godkänts i höst kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till förändrade regler gällande Cost Contribution Arrangements

Den 29 april 2015 publicerade OECD ett diskussionsutkast med föreslagna ändringar till de regler i kapitel VIII i Transfer Pricing ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD och G20-länderna accepterar Tysklands och Storbritanniens förslag om ”patentboxar”

För att minska skillnaderna mellan olika länders skattelättnader har OECD och G20-länderna, i deras arbete med Base Erosion och Profit ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förväntad ökning av diskussioner kring fasta driftställen i Tyskland

I oktober 2014 godkände Förbundsrådet (Bundesrat) en förordning angående tillämpningen av armlängdsprincipen vid vinstallokering mellan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen källskatt för vissa koncerninterna tjänster mellan Indien och Sverige

Betalning för koncerninterna tjänster tillhandahållna av ett svenskt bolag till ett indiskt dotterbolag har ansetts inte vara föremål för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internprissättningsöverväganden under bokslutstider

Det finns två möjliga tillvägagångssätt för ett företag att hantera sin operativa internprissättning på: prissättningsmetoden ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har ni råkat ut för en upptaxering avseende internprissättning i Sverige eller utomlands?

Många skattskyldiga missar möjligheten att efter en upptaxering i Sverige eller utomlands åberopa dubbelbeskattningsavtal eller EU ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD kan komma att begränsa kraven på Country-by-Country rapportering

I slutet av januari eller början av februari kommer OECD att publicera sina rekommendationer om när och hur de nya dokumentationsreglerna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya riktlinjer kring dokumentation av internprissättning – så påverkas små och medelstora bolag

OECD har nyligen färdigställt och publicerat sina rekommendationer kring internprissättningsdokumentation och finansiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hög tid att se över koncerninterna garantier

I finanskrisens spår har långivare börjat ställa allt högre krav på säkerheter vid lån till företag. Skattemyndigheter både internationellt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kostnader för vanliga koncerninterna tjänster är inte avdragsgilla i Kina

Vid utförande av tjänster åt koncernbolag i Kina, likt många andra utvecklingsländer, bör man kontrollera hur tjänsten kategoriseras. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag från OECD på gemensam mall för internprissättningsdokumentation

Nyligen publicerade OECD en publikation innehållande ett förslag på gemensam mall för internprissättningsdokumentation (Discussion Draft on ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Introduction to Transfer Pricing - ny bok om grunderna i internprissättning

Internprissättning är ett område där det ibland är svårt att hitta vägledning, framför allt på en introducerande nivå. Jérôme Monsenego, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Att hantera olika intressenter i den globala ekonomin

Det senaste numret av Transfer Pricing Perspectives tar en närmare titt på flera högaktuella frågor som påverkar - och kommer att påverka - ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har Skatteverket ändrat praxis avseende räntor på ägarlån?

Som meddelats i Tax Matters den 24 oktober har Skatteverket sökt prövningstillstånd för att försöka få fem kammarrättsdomar avseende räntor ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket får inte prövningstillstånd i räntemål

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 23 oktober vägrat prövningstillstånd för Skatteverkets överklagande i bland annat målet om ...

Läs artikeln
Dela