<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förbättrade tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EU

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Förbättrade tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EURådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) har enats om ett förslag på direktiv för dubbelbeskattningslösningar inom EU. Syftet med förslaget är att öka rättssäkerheten samt förbättra villkoren för multinationella företag som bedriver gränsöverskridande verksamheter inom EU.

Gällande rätt

Om två eller flera jurisdiktioner beskattar samma inkomst, tillgång eller finansiell transaktion uppstår dubbelbeskattning för den skattskyldige. Merparten av dessa situationer behandlas i dubbelbeskattningsavtalen. Om parterna av ett dubbelbeskattningsavtal tolkar avtalets innebörd olika kan än dock dubbelbeskattning uppstå. Denna dubbelbeskattning kan avgöras genom ömsesidig överenskommelse (Mutual Agreement Procedure) mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. Om de behöriga myndigheterna inte når en överenskommelse kan den skatteskyldige ansöka om ett skiljemannaförfarande (arbitration). Skiljemannaförfarandet avseende dubbelbeskattning inom EU omfattas av EU:s skiljemannakonvention (Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises) som undertecknades den 23 juli 1990.

Ekofinrådets förslag

De senaste åren har antalet ansökningar om ömsesidig överenskommelse samt behovet av tvistelösningar på dubbelbeskattningens område ökat. Det kan även antas att OECD:s BEPS-projekt kommer att föranleda en ytterligare ökning av antalet ansökningar om ömsesidig överenskommelse. Med detta som grund har både OECD och EU påbörjat projekt för att öka och stärka effektiviteten av tvistelösningar vid dubbelbeskattning. OECD har presenterat sin lösning, the Multilateral instrument for BEPS tax treaty measures vilken kommer signeras i Paris den 7 juni 2017. Detta multilaterala instrument kommer ge de signerade staterna förbättrade verktyg i dessa situationer. I oktober 2016 presenterade Europeiska kommissionen ett nytt förslag på tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EU för att öka och stärka dess effektivitet.

Under sitt ordförandeskap i det Europeiska rådet har Malta prioriterat att presentera ett förslag på förbättrade mekanismer av tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EU, före utgången av ordförandeskapet. Den 23 maj 2017 enades Ekofinrådet om ett förslag på direktiv om dubbelbeskattningslösningar inom EU.

Förslaget syftar till att öka rättssäkerheten samt förbättra villkoren för multinationella företag som bedriver gränsöverskridande verksamheter inom EU genom att säkerställa en mer rättvis, transparent och flexibel behandling än vad EU:s skiljemannakonvention ger. Detta ska genomföras genom att:

  • Utvidga tillämpningsområdet av tvistelösningar vid dubbelbeskattning, för att omfatta även andra dubbelbeskattningssituationer än avseende internprissättning och fast driftställe.
  • Fastställa tydliga tidsramar för när en lösning på dubbelbeskattningen måste nås.
  • Möjliggöra för en mer flexibel tillämpning vid val av metod för att nå en lösning i tvisten, så länge lösning nås inom uppsatt tidsram.
  • Behöriga myndigheter ska offentliggöra en sammanfattning av det slutliga besluten från skiljedomsförfarandet.

I överrensstämmelse med EU:s skiljemannakonvention tillåter direktivet att den skattskyldige initierar en ömsesidig överenskommelse, enligt vilken medlemsstaterna måste nå en lösning inom två år. Om lösningen inte nås inom två år så inleds ett skiljemannaförfarande för att nå en lösning. I skiljemannaförfarandet utnämns en skiljemannapanel, bestående av tre till fem oberoende skiljedomare tillsammans med upp till två företrädare för varje medlemsstat. Denna skiljemannapanel meddelar en lösning för eliminering av dubbelbeskattningen, lösningen är bindande för de berörda medlemsstaterna, såvida de inte lyckas enas om en alternativ lösning för att undanröja dubbelbeskattningen.

Nästa steg

Europaparlamentet har möjlighet att yttra sig om Ekofinrådets förslag på direktiv innan det antas av Europeiska rådet. Efter rådets antagande har medlemsstaterna fram till den 30 juni 2019 på sig att implementera direktivet i nationella lagar och andra författningar. Skattskyldiga har möjlighet att lämna in klagomål avseende dubbelbeskattning enligt de nya regler för beskattningsår som börjar den 1 januari 2018 efter att medlemsstaterna har implementerat de nya reglerna i nationell rätt. Medlemsstaterna har möjligheten att besluta att retroaktivt tillämpa direktivet på klagomål som rör tidigare beskattningsår.

Kommentar

Dubbelbeskattning är ett av flera problem som multinationella företag med gränsöverskridande verksamhet står inför. Ofta innebär dubbelbeskattning att både kostnader och den administrativa bördan ökar för den skattskyldige. Dubbelbeskattningen har även en negativ inverkan på de gränsöverskridande investeringarna i EU. Verktyg såsom ömsesidig överenskommelser och skiljemannaförfarande har utvecklats för att eliminera denna dubbelbeskattning. Mot bakgrund av den senaste tidens ökade ansökningar om ömsesidiga överenskommelser, antal ouppklarade ömsesidiga överenskommelser samt BEPS-projektet är det tydligt att de befintliga mekanismerna för att bekämpa dubbelbeskattning ej är tillräckliga.

Förslaget tros minska både den skattskyldiges administrativa börda och kostnader. För multinationella företag som är verksamma i särskilda länder kommer direktivet ses som en fördel, men direktivets tillämpning kan komma fördelas ojämnt mellan medlemsstaterna. Förbättringarna samt tvistlösningsmekanismerna har varit förväntade och är välkomnade, trots detta kan det finnas ett motstånd till att initiera de nya tvistlösningsmekanismerna då det finns en skyldighet att publicera skiljemannaförfarandets resultat.

Det återstår att se hur direktivets utveckling samt implementering fortskrider. Att poängtera är att de behöriga myndigheternas resurser är begränsade idag och att direktivet sannolikt innebär att medlemsstaterna kommer att behöva tilldela mer resurser till de behöriga myndigheterna för att leva upp till direktivets krav och tidsramar. I brist på resurser kan en välarbetad och uttömmande ansökan öka sannolikheten för en snabb tvistlösning.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln