BEPS – OECD:s slutrapport kring internprissättning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeOECD:s slutrapport om internprissättning (actions 8-10) innehåller betydande revideringar avseende behandlingen av risker och omkategorisering. Rapportens ledmotiv är att fokusera på det verkliga innehållet (det vill säga det sanna värdeskapandet) till vinstallokeringen som görs i skattehänseenden. Slutrapportens actions 8, 9 och 10 innehåller en ny sexstegsprocess för att analysera riskallokering och rätten till avkasting på immateriella tillgångar.

Våra första iakttagelser från slutrapporten gällande internprissättning för actions 8-10 presenteras i bifogat dokument utifrån följande områden.

  • Risk, omkategorisering och särskilda åtgärder: Stora förändringar föreslås i riktlinjernas kapitel I och rapporten presenterar bland annat en tvåstegsanalys av ett företags internprissättning.
  • Råvarutransaktioner: Den nya vägledningen om råvarutransaktioner, som kommer inkluderas i riktlinjernas kapitel II, anger att marknadsprismetoden (CUP) oftast är den bästa metoden vid prissättningen av en kontrollerad råvarutransaktion.
  • Immateriella tillgångar: Rapporten klarlägger viktiga frågor rörande immateriella tillgångar och rätten till avkastning från dessa. Riskers roll, val och tillämpning av den bästa metoden, och inställningen till svårvärderade immateriella tillgångar är även viktiga ämnen som utreds.
  • Avtal om kostnadsfördelning: Rapporten anger vilka krav som ställs för denna typ av avtal.
  • Tjänster av lågt värde: Rapporten inför ett förenklat tillvägagångssätt för prissättning av tjänster av lågt värde.
  • Framtida utvecklingar: Fastän OECD:s 2015-rapport är omfattande, kommer en del relaterat arbete från OECD att fortgå under 2016 och framöver.

Läs mer om våra initiala reflektioner på BEPS action 8-10 om internprissättning

Mer detaljerade presentationer av de större förändringarna inom varje område/action kommer att presenteras löpande framöver på Tax matters.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln