Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

BEPS – Skatteverkets förtydligande av internprissättning

Av Pär Magnus Wiséen, 12 januari 2016

PwC-skatteradgivning-FormSkatteverket framför i sitt förtydligande att de förändringar som har gjorts i samband med BEPS handlingsplan action 8-10 till OECD:s riktlinjer för internprissättning endast är förtydliganden av armlängdsprincipen. Med detta menar Skatteverket att de nytillkomna ändringarna och tilläggen kan tillämpas retroaktivt.

Som vi tidigare har skrivit om här på bloggen har mycket arbete inom BEPS projektet (actions 8-10) handlat om att klargöra användningen av armländsprincipen för att bättre återspegla värdeskapandet inom multinationella koncerner. Detta har gjorts genom en omfattande omarbetning av kapitel i OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Skatteverket menar att samtliga ändringar och tillägg som har gjorts inom ramen för actions 8-10 endast är förtydliganden av tidigare regler för användningen av armlängdsprincipen. Eftersom det enligt Skatteverket inte rör sig om några nya regler kan omarbetningen av OECD:s riktlinjer även tillämpas retroaktivt vid bedömningen av tidigare års redovisade koncerninterna transaktioner.

Innehållet i BEPS-rapporten kommer att arbetas in i Skatteverkets rättsliga handledning under avsnittet Internprissättning under våren 2016. Till dess innehållet är inarbetat anser Skatteverket att rapporten ska tillämpas parallellt med det nuvarande avsnittet Internprissättning i skatteverkets rättsliga vägledning.

Kommentar

Skatteverkets ståndpunkt meddelades redan vid det informationsmöte om resultatet av BEPS som hölls av Skatteverket i början av december.

Att de nya riktlinjerna kan tillämpas framgent till den del dessa inte strider mot svensk lag och svensk rättspraxis torde vara klart och följer också OECD:s skrivning om att de anses ha omedelbart tillämplighet.

Däremot är den retroaktiva användning som förespråkas av Skatteverket tveksam, och bör bedömas relativt den i Sverige lagstadgade legalitetsprincipen. Skatteverket kallar de ändrade riktlinjerna för ”förtydligande”, något som på engelska generellt benämns ”clarifications”. OECD benämner dock konsekvent de ändringar som föreslås av riktlinjerna såsom ”revisions”, det vill säga något som generellt översätts till svenska som ”ändringar” alternativt ”omarbetningar”. De nya riktlinjerna benämns av OECD som ”the revised guidelines”, det vill säga något som lämpligen borde översättas till svenska som ”de ändrade riktlinjerna”. Att då som Skatteverket enbart benämna alla förändringarna som ”förtydliganden”, vilka alla är retroaktivt tillämpliga, torde vara att gå ett steg för långt i tolkningen.

Det bör även nämnas i sammanhanget att de ändrade riktlinjerna avseende internprissättning som Skatteverket refererar till som retroaktivt tillämpliga ännu inte är gällande och ännu inte en del av OECD:s riktlinjer avseende internprissättning. Orsaken till detta är att ändringarna inte formellt godkänts av OECD:s beslutande organ Ministerrådet. Ett godkännande förväntas dock ske inom kort.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen
Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

paer.magnus.wiseen@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.