<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Riksdagen antar nya regler för internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering

PwC-skatteradgivning-Form.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Form.pngDen 1 mars 2017 antog riksdagen, regeringens lagförslag avseende dokumentation vid internprissättning och land-för-land rapportering på skatteområdet. Beslutet innebär att OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering samt genomförande av EU-direktivet om land-för-land-rapportering införs i svensk skattelagstiftning.

Bakgrund

Inom ramen för OECD:s BEPS-arbete (Base Erosion and Profit Shifting) har OECD presenterat en handlingsplan i syfte att hindra vinstförflyttningar och erosion av länders skattebaser. En åtgärdspunkt är Action 13 vilken har resulterat i nya regler för internprissättningsdokumentation samt en ny land-för-land-rapportering för multinationella företag.

Ny dokumentationsskyldighet vid internprissättning

De nya dokumentationsreglerna stämmer till mestadels överens med Skatteverkets tidigare publicerade förslag och OECD:s nya standard. Det nya reglerna träder i kraft den 1 april 2017 och ska tillämpas första gången på det beskattningsår som påbörjas efter den 31 mars 2017.

De nya reglerna innebär att dokumentationsskyldigheten utvidgas till att omfatta svenska handelsbolag, utländska och svenska fasta driftställen. Däremot exkluderas fysiska personer, små och medelstora företag från dokumentationsskyldigheten. Som små och medelstora företag räknas företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som understiger 450 miljoner kronor eller vars balansomslutning understiger 400 miljoner kronor. Således omfattas följande bolag av dokumentationskravet:

  • företag som ingår i en multinationell koncern som har fler än 250 anställda och,
  • företag som ingår i en multinationell koncern som har en omsättning överstigande 450 miljoner kronor och en balansomslutning överstigande 400 miljoner kronor.

De nya dokumentationsreglerna innebär att multinationella koncerner behöver upprätta en koncerngemensam Master File som ska innehålla en översikt av koncernen och dess verksamhet. Denna ska bland annat omfatta viktiga faktorer som påverkar vinstgenereringen, beskrivning av koncernens mest omsatta produkter, viktiga geografiska marknader, beskrivning av viktiga koncerngemensamma servicefunktioner samt detaljerade uppgifter om immateriella tillgångar.

Vidare ska även en Local File upprättas för varje legal enhet. Varje Local File ska fokusera på en mer detaljerad beskrivning av det enskilda företagets verksamhet. Den ska bland annat innehålla information om företagets ledningsstruktur, detaljerad beskrivning av företagets affärsstrategi, detaljerad information om de företagets koncerninterna transaktioner under verksamhetsåret, detaljerad funktions- och jämförbarhetsanalys samt tillämpad prissättningsmetod.

Likt tidigare dokumentationsregler behöver dokumentationen lämnas in först på Skatteverkets begäran. Däremot krävs det att dokumentationen årligen upprättas och finns tillgänglig vid tidpunkten för inkomstdeklaration.

Land-för-land-rapportering

Bestämmelserna för land-för-land-rapportering träder i kraft den 1 april 2017. En multinationell koncern vars sammanlagda intäkter överstiger 7 miljarder kronor ska, inom tolv månader efter utgången av räkenskapsåret, redovisa vissa uppgifter om sin affärsverksamhet för varje skattejurisdiktion som de bedriver verksamhet i. En sådan land-för-land-rapport ska lämnas in första gången för räkenskapsåret som påbörjas efter den 31 december 2015.

Alla svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige i en multinationell koncern ska underrätta Skatteverket vilket företag som ska lämna in koncernens land-för-land-rapport.

För första räkenskapsåret som omfattas av rapportskyldigheten har perioden för underrättelse förlängts till 30 april 2017 om beskattningsåret avslutas innan ikraftträdandet av lagen. Skatteverket har bett multinationella koncerner att avvakta med sådan underrättelse till dess att Skatteverket har kommit med ytterligare information.

Vad innebär detta för multinationella företag?

Ny dokumentationsskyldighet vid internprissättning

Det nya förslaget innebär ett utvidgat innehållskrav avseende för internprissättningsdokumentationen, däremot omfattas färre svenska multinationella koncerner av dokumentationsskyldigheten. De multinationella koncerner som inte längre omfattas av kravet på dokumentation ska dock inte glömma att det fortfarande är lika viktigt att transaktionerna är armslängdsmässiga. En löpande dokumentation samt en bra internprissättningspolicy underlättar detta, samt kommer förbättra situationen vid en eventuell framtida revision. Observera att multinationella koncerner kan vara skyldig att upprätta dokumentation på grund av regelverk i övriga stater.

Riksdagen har valt att implementera de nya reglerna senare än vad som tidigare har föreslagits. Dock kommer denna senare implementering ha en ytterst liten effekt eftersom merparten av övriga länder redan har antagit nya dokumentationsreglerna i enlighet med OECD:s Action 13. Detta innebär att multinationella företag som är verksamma i andra länder än Sverige troligen kommer behöva rapportera enligt de nya reglerna redan från beskattningsåret 2016.

Land-för-land-rapportering - underrättelse

Som nämnt avser de nya reglerna specifikt definierade multinationella koncerner som ska redovisa vissa uppgifter om sin affärsverksamhet för varje skattejurisdiktion som de bedriver verksamhet i. Svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige i en sådan multinationell koncern ska underrätta Skatteverket vilket företag som ska lämna in land-för-land-rapporten för koncernen. Nu är det hög tid för multinationella koncerner att säkerställa vilka skattemyndigheter som ska underrättas, när och hur denna underrättelse ska lämnas, samt underrätta berörda skattemyndigheter.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln