<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 tips för att förbättra hållbarhetsrapporten

TM_illis_manniskor ‹ Tillbaka till artiklarna

2017 var första året då större svenska företag och organisationer enligt årsredovisningslagen var skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. En ny rapport från PwC visar att många företag uppvisar stora brister i hållbarhetsrapporteringen och behöver utveckla sina rapporter. Här är 5 tips för att göra ett bra arbete!

Rapporteringskraven tolkas olika

I rapporten analyseras hållbarhetsrapporter från cirka 100 noterade och onoterade företag. Analysen visar att företagen kommit olika långt och att man tolkat de nya lagkraven på helt olika sätt. Många formella fel begås. Bland annat missar en stor del av företagen att publicera sin hållbarhetsrapport. Ofta saknas information om de obligatoriska områdena (miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption).
Riskbeskrivningar är många gånger bristfälliga och behöver utvecklas.

Vanliga misstag företag gör i hållbarhetsrapporteringen:

  • Hållbarhetsrapporten finns inte publicerad
  • Riskbeskrivningar saknas eller är otillräckliga
  • Bristfällig information kring mänskliga rättigheter och antikorruption
  • Förklaringar saknas när företaget inte redovisar fullständig information
  • Revisorsyttrandet har missats att bifogas rapporten

5 tips för att förbättra hållbarhetsrapporten:

  1. Gör en väsentlighetsanalys där ni identifierar affärskritiska risker och värdeskapande möjligheter och bygg rapporten kring dessa områden.
  2. Lägg krut på att skapa en röd tråd genom rapporten, med väsentlighetsanalysen som utgångspunkt för att rapporten ska vara lätt att ta till sig.
  3. Använd Agenda 2030 vid väsentlighetsanalys och i rapporteringen.
  4. Koppla tydligt resultatindikatorer till risker och möjligheter.
  5. Rapporten är styrelsens ansvar. Använd rapporteringen för att utveckla styrelsearbetet.

Läs också: Så kan Agenda 2030 ge nya affärsmöjligheter

En genomarbetad rapport ger nya perspektiv

När hållbarhetsrapporten brister riskerar företaget att tappa i förtroende bland kunder och medarbetare. Bristerna tyder på att bolagen inte gjort hemläxan och har dålig koll på de här frågorna. Har man istället en transparent och genomarbetad hållbarhetsrapport, kommer bolaget få nya perspektiv på risker och möjligheter med sin affärsmodell och kan därmed forma bättre strategier för långsiktig framgång.

Vilka företag måste hållbarhetsrapportera? 

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Kontakt: 010-213 28 20, daniel.stattin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ekonomisk brottslighet - techbranschen allt mer utsatt

Den ekonomiska brottsligheten inom näringslivet är kvar på samma nivå som för två år sedan. Bland bolag inom teknik-, media- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur väl följer pensionspolicyn företagets ESG-profil?

Allt fler investerare ställer om sina förvaltningsportföljer och viktar dessa mot ansvarsfulla investeringar. Förändringen är strukturell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Säkra företagets kompetens för att växa

Humankapitalet är en stor investering i tid och pengar. För att kunna växa stabilt är det avgörande hur du hanterar frågor som rör din ...

Läs artikeln